Τι διορία θα έχουν στη διάθεση τους 

Διορία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 έχουν τα μέλη της Κυβέρνησης, οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, οι Πρόεδροι Ανεξαρτήτων Αρχών και οι Πρόεδροι, οι Διοικητές, και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, προκειμένου να υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Κυβέρνησης τα απαραίτητα έγραφα που να πιστοποιούν την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

Απόφαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, που δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει πως τα προαναφερόμενα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες που άσκησαν αυτά και οι σύζυγοι ή οι συμβιούντες τους κατά την τελευταία τριετία, υπεύθυνη δήλωση με την τυχόν συμμετοχή αυτών και των συζύγων ή των συμβιούντων τους, υπό οποιαδήποτε μορφή, στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων, αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης της τελευταίας τριετίας εφόσον είναι ήδη υπόχρεα, ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, της αρχικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα των ιδίων ή των συζύγων ή συμβιούντων τους, αμειβόμενη ή μη, που μπορεί, κατά την κρίση τους, να δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την άσκηση των ανατιθέμενων καθηκόντων τους, αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των περιορισμών και υποχρεώσεων του νόμου για το Επιτελικό Κράτος και υπεύθυνη δήλωση που περιλαμβάνει δήλωση παραίτησης από κάθε δικαίωμα αμφισβήτησης των αποφάσεων της Επιτροπής Δεοντολογίας του ίδιου νόμου.

Η πρωθυπουργική απόφαση αναφέρει πως τα μέλη της Κυβέρνησης, οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, οι Πρόεδροι Ανεξαρτήτων Αρχών και οι Πρόεδροι, οι Διοικητές, και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου των οποίων η επιλογή ανήκει στην κυβέρνηση, οφείλουν να δηλώνουν οιαδήποτε επιγενόμενη, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κατάσταση, η οποία αντικειμενικά επηρεάζει την αμερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους, ευθύς ως λάβουν γνώση αυτής.

Η σχετική δήλωση αποδίδεται με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία αποτυπώνονται η κατάσταση της σύγκρουσης συμφερόντων, οι λόγοι που δημιουργούν την υποχρέωση αποχής από τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων και οι περιπτώσεις στις οποίες αφορά.

Εάν ο πρωθυπουργός κρίνει ότι υφίσταται κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την οποία αντικειμενικά επηρεάζεται η αμερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων του υπόχρεου προσώπου, ζητεί από το υπόχρεο πρόσωπο να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων την προαναφερόμενη δήλωση και αποφασίζει για τυχόν περαιτέρω κατά το νόμο ενέργειες. Στην περίπτωση αυτή, οι αρμοδιότητες του υπόχρεου προσώπου ως προς τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση, ασκούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί αναπλήρωσης.

Πηγή: cnn.gr