Με το άρθρο 85 του νόμου 4646/2019( ΦΕΚ 201/ ΤΑ’/12-12-2019), « Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο», καταβάλλεται, κατά το έτος 2019, ποσό 175 εκατομμυρίων ( 175.000.000) ευρώ για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή κοινωνικού μερίσματος, προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών.

Η διανομή του κοινωνικού μερίσματος γίνεται βάσει αυστηρών και καλά στοχευμένων εισοδηματικών, περιουσιακών και άλλων κριτηρίων με απώτερο στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικονομικά ασθενέστερων.

Αξιόπιστοι οικονομολόγοι υποστηρίζουν , ότι τα κοινωνικά μερίσματα ή οι ενισχύσεις αλληλεγγύης , δεν είναι ο σωστός τρόπος για την ενίσχυση της κοινωνίας και της οικονομίας, ειδικά όταν αυτά παίρνουν τη μορφή μέτρου κοινωνικής πολιτικής μόνιμου χαρακτήρα. Μια ορθολογική οικονομία πρέπει να δώσει κίνητρα επενδύσεων , ώστε να προκύψει ουσιαστική ανάπτυξη, που θα δώσει νέες θέσεις εργασίας και θα διασφαλίσει τους απαιτούμενους πόρους στο κοινωνικό κράτος.

Σε περιόδους, παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, όμως, όπως αυτή που βιώνει η Χώρα μας, η πολιτεία οφείλει έστω και με τα κοινωνικά μερίσματα, να στηρίξει τις ασθενείς ομάδες, προκειμένου να επιβιώσει αλλά και να μακροημερεύσει η εκάστοτε κοινωνία.Κατ’εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 85 του νόμου 4646/2019( ΦΕΚ 201Α), εκδόθηκε η ΚΥΑ αρίθμ.οικ.2/89030/ ΔΛΤΠ/13-12-2019 ( ΦΕΚ 4551/ΤΒ’/13-12-2019),για την εφαρμογή και υλοποίηση των προβλέψεων του νομοθέτη για το κοινωνικό μέρισμα.

1. Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Κατηγορίες ωφελούμενων στο πρόγραμμα.

Α.Ωφελούμενες μονάδες( νοικοκυριά) με τέσσερα(4) εξαρτώμενα τέκνα και άνω και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως είκοσι χιλιάδες ευρώ ( 20.000€).
Β. Ωφελούμενες μονάδες( νοικοκυριά) στις οποίες είτε ο/η υπόχρεος ή ο/η σύζυγος ή μέρος του συμφώνου συμβίωσης είναι μακροχρόνια άνεργος/η, με τουλάχιστον ένα(1) εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ( 15.000€).Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αρκεί ο μοναδικός γονέας να είναι μακροχρόνια άνεργος.
Γ. Ωφελούμενες μονάδες στις οποίες ο υπόχρεος, όσο και ο/η σύζυγος ή μέρος του συμφώνου συμβίωσης είναι βραχυχρόνια άνεργοι, με τουλάχιστον ένα(1) εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ ( 15.000€). Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας , αρκεί ο μοναδικός γονέας να είναι βραχυχρόνια άνεργος.
Δ. Ωφελούμενες μονάδες με τουλάχιστον  ένα μέλος ΑΜΕΑ.

Οι ωφελούμενες μονάδες που ανήκουν σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες πρέπει επιπλέον να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια για να κριθούν δικαιούχοι χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος .

Α. Ο/η υπόχρεος, ή/και ο /η σύζυγος ή μέρος του συμφώνου συμβίωσης, διαμένει νόμιμα  και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία επτά (7) έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευταία επταετία.
Β. Τόσο ο /η υπόχρεος, όσο και ο/ η σύζυγος ή μέρος του συμφώνου συμβίωσης είναι , με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του έτους 2019, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος.
Γ.Το συνολικό ποσό  από τόκους καταθέσεων όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας σε όλα τα πιστωτικά  ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού , όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση  φορολογίας εισοδήματος ( Ε1) του έτους 2019, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό  που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο: ετήσιος τόκος= 20.000 Χ μέσο ετήσιο  καταθετικό επιτόκιο 2018 :100.

2. Χρόνος υποβολής αιτήσεων και πληρωμών

Οι αιτήσεις για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος υποβάλλονται από τους δικαιούχους μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος( www.koinonikomerisma.gr), χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του πληροφοριακού συστήματοςTAXISnet της ΑΑΔΕ, από 17/12/2019 έως 26/12/2019. Το ποσό του κοινωνικού μερίσματος καταβάλλεται έως  την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Το ποσό του κοινωνικού μερίσματος ορίζεται σε επτακόσια (700) ευρώ ανά ωφελούμενη μονάδα. Το ποσό καταβάλλεται στο δικαιούχο της ωφελούμενης μονάδας που υπέβαλε αίτηση πρώτος. Σε περίπτωση που μια ωφελούμενη  μονάδα πληροί τα κριτήρια σε περισσότερες από μία κατηγορίες , δεν μπορεί να λάβει πάνω από μία φορά το εφάπαξ ποσό.

  • Ο Ζαχαρίας Εμμανουήλ Δοξαστάκης είναι Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ηρακλείου