Με ποινή κάθειρξης μέχρι 10 ετών (κακούργημα) και χρηματική ποινή από 3.000 έως 300.000 ευρώ τιμωρείται η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πλοίο, όταν γίνεται από πρόθεση και δημιουργεί κίνδυνο θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης ή ευρείας οικολογικής καταστροφής.

Το νομοσχέδιο, που εγκρίθηκε την Τετάρτη από το υπουργικό συμβούλιο, ενσωματώνει στο εσωτερικό δίκαιο σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία ανάγει τα εγκλήματα της θαλάσσιας ρύπανσης σε γνήσια διεθνή εγκλήματα.

Κατ' αρχήν ο κύκλος των δραστών των εγκληματικών πράξεων ρύπανσης εκτείνεται σε όλο το δυνατό φάσμα και περιλαμβάνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, δηλαδή τον πλοιοκτήτη, τον πλοίαρχο, τα μέλη του πληρώματος, τους πλοηγούς, τους λιμενικούς υπαλλήλους κ.λπ. Οι ποινικές κυρώσεις εφαρμόζονται σε όλα τα πλοία ανεξάρτητα από τη σημαία που φέρουν, με εξαίρεση τα πολεμικά πλοία, τα πλοία κρατικής ιδιοκτησίας ή κρατικής εκμετάλλευσης.

Σύμφωνα με τις κυριότερες διατάξεις του νομοσχεδίου:

- Ως αξιόποινες πράξεις θεωρούνται οι απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών από πλοίο, εφόσον συνεπάγονται υποβάθμιση της ποιότητας του θαλάσσιου ύδατος.

- Δεν συνιστούν αξιόποινη συμπεριφορά οι μικρής σημασίας απορρίψεις, οι οποίες δεν προκαλούν υποβάθμιση της ποιότητας του θαλάσσιου ύδατος. Οταν όμως επαναλαμβάνονται και, συνολικά εκτιμώμενες, καταλήγουν σε υποβάθμιση της ποιότητας του θαλάσσιου ύδατος, τότε αξιολογούνται ως αξιόποινη συμπεριφορά και τιμωρούνται, εφόσον γίνονται με πρόθεση, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και με χρηματική ποινή 1.000 έως 15.000 ευρώ.

- Οι περιπτώσεις δόλιας απόρριψης ρυπογόνων ουσιών από πλοίο, που συνεπάγονται απλώς και μόνο υποβάθμιση της ποιότητας του θαλάσσιου ύδατος, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από 1.500 έως 50.000 ευρώ, δηλαδή σε βαθμό πλημμελήματος.

- Για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος προβλέπεται, ως διοικητικό μέτρο, η απαγόρευση απόπλου του πλοίου κατά του οποίου έχει συνταχθεί από τα αρμόδια όργανα έκθεση παράβασης για θαλάσσια ρύπανση μέχρι την πληρωμή του επιβαλλόμενου προστίμου ή την κατάθεση εγγυητικής επιστολής τράπεζας ίσου ποσού προς το διοικητικό πρόστιμο.

Από το αξιόποινο ρητώς εξαιρούνται οι ελεγχόμενες απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών (πετρελαίου, πετρελαιοειδών μιγμάτων, επιβλαβών υγρών ουσιών, υδάτινου έρματος, αποπλυμάτων δεξαμενών) που καλύπτουν συγκεκριμένους όρους και προδιαγραφές της MARPOL.