Ποιοι είναι οι λόγοι της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Μόλις τρεις ημέρες μετά την πρωτοχρονιά και λίγο παραπάνω από έναν μήνα μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΧ, και την συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ, μια απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «ταράζει» τα νερά στον Δήμο Χανίων.

Όπως αναφέρει η απόφαση, μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ακυρώθηκε η απόφαση αυτή για δύο βασικούς λόγους.

Ο ένας αφορά στην ποσόστωση της συμμετοχής αντρών και γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

«Επειδή σύμφωνα με την οικεία νομολογία, η ελάχιστη συμμετοχή του κάθε φύλου εφαρμόζεται χωριστά για τα τακτικά και χωριστά για τα αναπληρωματικά μέλη (απόφαση 151/2008 ΝΣΚ (ΟΛΟΜ)» αναφέρει η απόφαση της Αποκεντρωμένης.

Ο άλλος αφορά στον ορισμό από τον Δήμαρχο Χανίων μελών στο ΔΣ από άλλες παρατάξεις:

«Επειδή στην ειδική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.1069/1980, που εφαρμόζεται εν προκειμένω, ορίζεται ρητά ότι από τους έξι αιρετούς εκπροσώπους του δήμου, οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου, από τα ανωτέρω  συνάγεται ότι μη σύννομα ορίστηκαν από το Δήμαρχο μέλη που δεν ανήκουν στην παράταξή του.»

Και η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καταλήγει:

«Ακυρώνουμε αυτεπάγγελτα την αριθμ.699/2019 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων, με την οποία ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ), για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 
Κατά της παρούσας απόφασης δύναται να προσφύγει ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός προθεσμίας ενός (1)μηνός από την έκδοσή της ή την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.»

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση