Το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27-1-2020 και ώρα 18:00.

Τα θέματα του ΔΣ είναι τα εξής: 
 
1. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 1.100.000,00 € από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αμαρίου που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019» και ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 του Δήμου Αμαρίου.
 
2. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 900.000,00 € από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αμαρίου στο τμήμα από τον οικισμό Πλατάνια έως την Επ. Οδό 13 (Φουρφουρά) που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019» και ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 του Δήμου Αμαρίου.
 
3. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 150.000,00 € από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών για την Επιχορήγηση Δήμων στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια Απορριμματοφόρων και λοιπών Οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» και ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 του Δήμου Αμαρίου.
 
4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτιώσεις βατότητας δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μέρωνα Δήμου Αμαρίου».
 
5. Τροποποίηση της 83/2019 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση Υποβολής Πρότασης».
 
6. Τροποποίηση της 84/2019 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Δέσμευση του Δήμου Αμαρίου για κάλυψη από ιδίους πόρους του ποσού που απαιτείται για την υποβολή πρότασης στη <Γ’ πρόσκληση – Νοέμβριος 2018>, του Πράσινου Ταμείου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
 
7. Τροποποίηση της 85/2019 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση της με αριθμό 11/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αμαρίου για υποβολή στη <Γ’ πρόσκληση – Νοέμβριος 2018>, του Πράσινου Ταμείου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έγκριση διενέργειας της προμήθειας». 
 
8. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται στην κοινότητα Πλατάνου.
 
9. Ορισμός μελών στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος εκμίσθωσης δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται στην κοινότητα Πλατάνου.
 
10. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται στην κοινότητα Πλατάνου.
 
11. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, του Δήμου Αμαρίου.  
 
12. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα αντισταθμιστικά οφέλη του  
«Φράγματος Πλατύ».
 
- Ενημερώσεις – Ανακοινώσεις.
 
Με την παράκληση να παρευρεθεί ο κ. Δήμαρχος.