Όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι παραγωγοί

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει τους παραγωγούς  που ζημιωθήκαν από την πυρκαγιά στις 23-3-2018 στις  αγροτικές περιοχές  των Τοπικών Κοινοτήτων του δήμου Πλατανιά Κακόπετρου και Παλαιών Ρουμάτων και στις 23-7-2018 στην Τοπική Κοινότητα  Κακόπετρου ότι μπορούν να υποβάλουν Οριστικές Δηλώσεις Ζημιάς προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Κ.Ο.Ε. ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2018 και αν κριθούν δικαιούχοι, να ενισχυθούν για την ζημιά που υπέστησαν, μετά από σχετική ενημέρωση του ΕΛ.Γ.Α.  

Οι Δηλώσεις Ζημιάς υποβάλλονται στον Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. στη Δ.Ε. Βουκολιών στο Κοινοτικό Κατάστημα (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες), έως τις 17 Μαρτίου 2020. Πέραν της παραπάνω προθεσμίας το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής  δεν αποδέχεται δηλώσεις.

Οι παραγωγοί πρέπει  να προσκομίσουν στον ανταποκριτή:

● Ε1 και Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2017

● Ε3 φορολογικού έτους 2017 -όσοι υποβάλουν

● Βεβαίωση Ασφάλισης ΟΓΑ ή Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ανταποκριτής  ΟΓΑ) -όσοι είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ

● Φωτοαντίγραφο  Αστυνομικής Ταυτότητας

● Φωτοαντίγραφο  1ης σελίδας Τραπεζικού Λογαριασμού

● Φωτοαντίγραφο της απόφασης ένταξης  ( νέοι αγρότες ).

● Όσοι έχουν υποστεί ζημιά σε αμπελώνα προσκομίζουν Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας και Δήλωση Συγκομιδής του 2018 από ΔΑΟΚ.

Δεν προσκομίζουν αντίγραφο δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης

Δήλωση μπορούν να υποβάλουν παραγωγοί που έχουν γεννηθεί από το 1948 και μετά και  έχουν εξοφλήσει τα ασφάλιστρα υπέρ ΕΛΓΑ μέχρι τις 17-03-2020.