Μοναδικό θέμα η απαλλαγή απο δημοτικά τέλη των επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15 Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 12:00 π.μ. και ώρα λήξης 18:00, θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Στο παραπάνω διάστημα που έχει οριστεί (12:00πμ έως 18:00 την 15-4-2020) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν η ψηφοφορία διά ζώσης με τη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν τη ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία

1. Με email από προσωπικό λογαριασμό προς το email της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου ([email protected]) με συμπληρωμένη τη ψήφο τους στο συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.

2. Με sms από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της γραμματέως του δημοτικού συμβουλίου γράφοντας το όνομα σας ώστε να φαίνεται ποιος ψηφίζει

Μετά το πέρας της λήξης στις 18:00, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στη πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω διαδικασία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον του ενός δεύτερου των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι:

Απαλλαγή καταβολής ανταποδοτικών τελών (τέλη καθαριότητας και φωτισμού των επιχειρήσεων) και καταβολής τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για τις επιχειρήσεις των οποίων ανεστάλη η λειτουργία με απόφαση της κυβέρνησης και για όσο χρόνο διαρκέσουν τα περιοριστικά μέτρα λόγω covid-19 {Αλόγλου}

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση των παραπάνω απαλλαγών και να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις που πλήττονται λόγω της πανδημίας με ένα ουσιαστικό μέτρο για την στήριξη και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας τους.