Η ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, μετά και την παροχή οδηγιών από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, έχοντας ως σκοπό τη λήψη επαρκών μέτρων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, με γνώμονα την ανάγκη προστασίας του συναλλασσόμενου με την Υπηρεσία κοινού, καθώς και του ένστολου προσωπικού, ανακοινώνει ότι σε όλες τις κατά τόπο Λιμενικές Αρχές των Χανίων, οι συναλλαγές του κοινού που σχετίζονται με τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων ενδιαφέροντος Λιμενικής Αστυνομίας (Γραφείο Γενικής Αστυνομίας, Γραφείο Αλιείας και Μικρών Σκαφών) θα γίνονται ως κάτωθι:

1.1. Παραλαβή των προβλεπόμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που, κατά την κρίση της οικείας Λιμενικής Αρχής, υφίσταται αναγκαιότητα αυτοπρόσωπης παρουσίας του ενδιαφερομένου για τη διεκπεραίωση της
υπόθεσής του, αυτή θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού). 

1.2. Η παραλαβή της εκδιδόμενης πράξης (άδειες, βεβαιώσεις συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, βεβαιώσεις διαφόρων τύπων) επίσης θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την Λιμενική Αρχή προκειμένου οριστεί ακριβής ημέρα και ώρα προσέλευσης του ενδιαφερομένου στην
Υπηρεσία(ραντεβού). Εναλλακτικά, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να αιτηθεί την αποστολή της εκδιδόμενης σε αυτόν πράξης, μέσω ταχυδρομείου.

1.3. Αναφορικά με την καταβολή χρηματικών ποσών για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων διευκρινίζονται τα κάτωθι:
o Η καταβολή χρηματικών ποσών υπέρ Δημοσίου (e-παράβολα) γίνεται μέσω εφαρμογής Taxisnet.
o Η πληρωμή εισφορών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ απλοποιείται και δύναται να πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακών διατραπεζικών συναλλαγών, σύμφωνα με οδηγίες που θα αποστέλλονται από την Υπηρεσία μας στους ενδιαφερομένους.
o Η πληρωμή εισφορών υπέρ ΕΛΟΑΝ, για τη χορήγηση βεβαιώσεων ακινησίας ιδιωτικών σκαφών, επίσης απλοποιείται και δύναται να πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακών διατραπεζικών συναλλαγών, σύμφωνα με οδηγίες που θα αποστέλλονται στους ενδιαφερομένους.

1.4. Όπου απαιτείται, η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης δύναται να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Αρ.Πρωτ. 7335 ΕΞ 2020/23-3-2020 Έγγραφο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης/Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (ΑΔΑ: Ω7ΖΨ46ΜΤΛΠ-ΡΥΦ), μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας https://www.gov.gr.

1.5. Υποθέσεις που αφορούν σε περιπτώσεις υποχρέωσης υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων για βεβαιώσεις συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, καθώς και ανανεώσεων αδειών άσκησης επαγγελμάτων που απαιτούνταν από την 18-03-2020 και έπειτα, θα συνεχίσουν να
διεκπεραιώνονται μέχρι την 01-06-2020. Στην περιπτώσεις αυτές εντάσσονται και οι ανανεώσεις αδειών εκτέλεσης πλόων (Α.Ε.Π.) μικρών σκαφών του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 23.

1.6. Ατομικές επαγγελματικές άδειες αλιείας με ημερομηνία λήξης από την 18-03-2020 έως και την 31-05-2020, παραμένουν σε ισχύ και θα ανανεώνονται μέχρι και την 31-07-2020.

2. Προγραμματισμένες εξετάσεις υποψηφίων προς απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, άδειας ναυαγοσώστη, άδειας δύτη και άδειας πηδαλιούχου συνεχίζουν να μη διεξάγονται μέχρι νεοτέρας.

3. Κατόπιν αυτών, συνίσταται στο κοινό που επιθυμεί την οποιαδήποτε συναλλαγή με την Υπηρεσία να έρχεται σε πρότερη τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου διευκρινιστούν λεπτομέρειες για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής του. Σε περίπτωση αδυναμίας τηλεφωνικής επικοινωνίας, δύναται να αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αναγραφή των ατομικών στοιχείων και του αιτήματος ενδιαφερομένου.

Υπενθυμίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας των Λιμενικών Αρχών στην περιοχή των Χανίων:

Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων 28210-89240 [email protected]
Κ.Λ. Χανίων/Γραφείο Γενικής Αστυνομίας 28210-98888 [email protected]
Κ.Λ. Χανίων/Γραφείο Αλιείας και Μικρών Σκαφών 28210-98888 [email protected]
Α’ Λιμενικό Τμήμα 28210-98888 [email protected]
Λιμενικός Σταθμός Κισσάμου 28220-22024 [email protected]
Λιμενικός Σταθμός Παλαιόχωρας 28230-41214 [email protected]
Λιμενικός Σταθμός Χώρας Σφακίων 28250-91292 [email protected]

4. Συναλλασσόμενο κοινό κατά την προσέλευσή του στην Υπηρεσία, όποτε αυτό απαιτείται σύμφωνα με τα ανωτέρω, να φέρει μέσα ατομικής προστασίας (μάσκα, γάντια).

5. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ευελπιστεί στη συνεργασία όλων.-