ΓΟΚ/85 ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Συγγραφέας: Ελένη Μούτου Λεμπέση
Εκδόσεις: Δομική Ενημέρωση

Στο βιβλίο αυτό, που το προλογίζει ο Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας Ε.Μ.Π. Αθανάσιος Ι. Αραβαντινός περιλαμβάνονται:

• Ο ΓΟΚ κωδικοποιημένος με όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του,
• τα άρθρα 26, 27, 28 και 29 του Ν.2831/00, κωδικοποιημένα,
• καταγραφή και ανάλυση όλων των αμφισβητούμενων θεμάτων, που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του ΓΟΚ, και χρήζουν ρύθμισης ή ερμηνείας από το ΥΠΕΧΩΔΕ,
• συνοπτικός προσδιορισμός του περιεχομένου των παραγράφων με τίτλους,
• κωδικοποίηση της διοικητικής ερμηνείας και νομολογίας που ισχύει, ολόκληρη ή σε περίληψη, κατ\’ άρθρο και κατά παράγραφο του ΓΟΚ,

o Διοικητική ερμηνεία:
Περισσότερες από 600 ερμηνευτικές Αποφάσεις,

Εγκύκλιοι και Έγγραφα του ΥΠΕΧΩΔΕ

o Νομολογία:
Περισσότερες από 350 δικαστικές Αποφάσεις του ΣτΕ, Αρείου Πάγου, Διοικητικού Εφετείου,

Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ.ά.

• ανάλυση των ζητημάτων του ΓΟΚ με επισημάνσεις, σχόλια και θεματική κωδικοποίηση (όπως ιδιότητες ακαλύπτων, κωδικοποίηση κατασκευών και εγκαταστάσεων που δεν μετρούν στην κάλυψη και στο συντελεστή, απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση αδειών, εγκρίσεις φορέων κατά χρήση κτιρίων),

• 110 σχήματα με περισσότερα από 180 σκαριφήματα, μεταξύ των οποίων τα σχήματα των εγκυκλίων, με τις τυχόν απαιτούμενες διορθώσεις, ενημερώσεις και επισημάνσεις, αριθμημένα κατ\’ άρθρο και παράγραφο, καθώς και νέα επεξηγηματικά σχήματα,

• αλφαβητικό ευρετήριο με 430 λήμματα, λέξεις κλειδιά, με αναλυτικά επιμέρους θέματα σε συσχέτιση με τα άρθρα του ΓΟΚ, ώστε να διευκολύνεται η αναζήτηση των θεμάτων και αριθμητικό ευρετήριο όλων των αποφάσεων και εγκυκλίων που καταγράφονται και κωδικοποιούνται στο βιβλίο κ.α.