Από την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

Λόγω των επιληφθέντων έκτακτων μέτρων για την ανάσχεση εξάπλωσης του Covid 19, οι παραγωγοί που ζημιωθήκαν από την ΠΥΡΚΑΓΙΑ  στις    23-3-2018  στις  αγροτικές περιοχές  των Τοπικών Κοινοτήτων του ΔΗΜΟΥ  ΠΛΑΤΑΝΙΑ  Κακόπετρου και Παλαιών Ρουμάτων και στις 23-7-2018 στην τοπ. κοιν. Κακόπετρου, καθώς και οι παραγωγοί που ζημιώθηκαν από την ανεμοθύελλα της 22-03-2018 στην Τοπική Ενότητα Μεσκλών του ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ   και δεν υπέβαλαν   Αίτηση  χορήγησης ενίσχυσης  μεταξύ 17-2-2020 και 17-3-2020,  μπορούν να  υποβάλουν  από την Δευτέρα 15 Ιουνίου2020 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

Αιτήσεις  χορήγησης ενίσχυσης  υποβάλλονται στον Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου. Πέραν της παραπάνω προθεσμίας το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής  δεν αποδέχεται δηλώσεις.

Οι παραγωγοί πρέπει  να προσκομίσουν στον ανταποκριτή :

● Ε1 και Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2017
● Ε3 φορολογικού έτους 2017 -όσοι υποβάλουν 
● Βεβαίωση Ασφάλισης ΟΓΑ ή Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ανταποκριτής  ΟΓΑ) -όσοι είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ 
● Φωτοαντίγραφο  Αστυνομικής Ταυτότητας
● Φωτοαντίγραφο  1ης σελίδας Τραπεζικού Λογαριασμού
● Φωτοαντίγραφο της απόφασης ένταξης  ( νέοι αγρότες ).
● Όσοι έχουν υποστεί ζημιά σε αμπελώνα να προσκομίσουν  Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας και Δήλωση Συγκομιδής του 2018 από ΔΑΟΚ.
● Όσοι δηλώσουν ζημιά σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις να προσκομίσουν Ε9 2018 ή μισθωτήρια , άδειες αν υπάρχουν και Μητρώο Κτην/κής Εκμετάλλευσης. 
● Όσοι δηλώσουν ζημιά σε αποθηκευμένα προϊόντα από αγορά, να προσκομίσουν πρωτότυπα παραστατικά ( τιμολόγια ) προγενέστερα της ζημιάς.

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ. 

Αίτηση  μπορούν να υποβάλουν  παραγωγοί που θα   έχουν εξοφλήσει  τα ασφάλιστρα υπέρ ΕΛΓΑ για το 2018   μέχρι τις 19-6-2020. 
Παραγωγοί μεγαλύτεροι των 70 ετών  που  υποβάλουν Αίτηση  χορήγησης ενίσχυσης  μπορούν να κριθούν δικαιούχοι ΜΟΝΟ για Απώλεια Φυτικής Παραγωγής .

Κανονισμός Κρατικών Οικ. Ενισχύσεων :  Αποφ. 619/146296 ΦΕΚ 30-12-2016