Μία σημαντική εκκρεμότητα για το Μ.Α.Ι.Χ. έκλεισε πλήρως και οριστικά με πρωτοβουλία Διγαλάκη

Μία σημαντική εκκρεμότητα, που αφορά τους τίτλους σπουδών του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.), λύθηκε πλήρως και οριστικά με διάταξη που συμπεριελήφθη στο ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με πρωτοβουλία του αρμόδιου υφυπουργού Βασίλη Διγαλάκη. 

Με τη συγκεκριμένη διάταξη τροποποιείται το άρθρο 46 του Ν. 4559/2018, προκειμένου να ορίζεται με σαφήνεια ότι οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται από το Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediteraneennes, CIHEAM), συμπεριλαμβανομένων των χορηγούμενων τίτλων από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, (Μ.Α.Ι.Χ.) το οποίο αποτελεί παράρτημα του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών, είναι ισότιμοι με τα μεταπτυχιακά διπλώματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας μας, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίον αυτοί απονεμήθηκαν. 

Η συγκεκριμένη ρύθμιση ήταν επιβεβλημένη για λόγους ίσης μεταχείρισης όλων των δικαιούχων, καθώς υφίστανται αιτήσεις για την αναγνώριση της ισοτιμίας των χορηγούμενων, από το Μ.Α.Ι.Χ., τίτλων σπουδών, οι οποίες είναι σε εκκρεμότητα ενώπιον του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), για τίτλους που είχαν χορηγηθεί και πριν την έναρξη ισχύος του εν λόγω άρθρου, το 2018. 

Πλέον, το ζήτημα αντιμετωπίζεται ενιαία, προκειμένου όλα τα χορηγούμενα από τον Οργανισμό μεταπτυχιακά διπλώματα, ανεξαρτήτως του χρόνου χορήγησής τους από το Μ.ΑΙ.Χ., να είναι ισότιμα. 

Στη νομοθετική ρύθμιση προβλέπεται ότι τα έννομα αποτελέσματα της σχετικής ισοτιμίας θα επέρχονται αποκλειστικά από τον χρόνο εξέτασης και έκδοσης απόφασης των αρμόδιων φορέων επί των υπό κρίση αιτημάτων αναγνώρισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν. 3328/2005.

Υπενθυμίζεται ότι για το συγκεκριμένο θέμα είχαν γίνει δύο νομοθετικές ρυθμίσεις, το 2014 και το 2018, ωστόσο ήταν απολύτως αναγκαία η νέα νομοθετική ρύθμιση και η πρόβλεψη για ισοτιμία όλων των μεταπτυχιακών διπλωμάτων που χορηγεί το Μ.Α.Ι.Χ., ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο απονεμήθηκαν, προκειμένου το θέμα να κλείσει πλήρως και οριστικά.