Δύο τροπολογίες για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και τη σημαντική μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης.

Η πρώτη τροπολογία αφορά την υποχρέωση προσάρτησης στο συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβίβασης ακινήτου, βεβαίωσης από μηχανικό ότι σε αυτό δεν υπάρχει αυθαίρετο κτίσμα ή ότι το υπάρχον κτίσμα, εφόσον είναι αυθαίρετο, έχει τακτοποιηθεί σύμφωνα με τον νόμο. Παρά το γεγονός ότι από την διατύπωση του νόμου προκύπτει με σαφήνεια ότι αναφέρεται αποκλειστικά στην περίπτωση ακινήτου με κτίσμα, από τις αρμόδιες υπηρεσίες δόθηκε η ερμηνεία ότι στις διατάξεις του νόμου υπάγεται και η περίπτωση μεταβίβασης αδόμητου αγροτεμαχίου και αδόμητου οικοπέδου.

Η λανθασμένη ερμηνεία του νόμου από την διοίκηση, θα έχει ως συνέπεια να τεθεί το σύνολο σχεδόν της αγροτικής γης εκτός συναλλαγής, αφού το κόστος της σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος και βεβαίωσης μηχανικού περί μη ύπαρξης κτίσματος στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι μεγαλύτερο από την αξία του προς μεταβίβαση αγρού ή ιδανικού μεριδίου εξ αδιαιρέτου αγρού.

Ο κ. Παρασύρης προτείνει στο νόμο 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις και ειδικότερα στο εδάφιο α ΄ της παρ. 4 του άρθρου 23 να προστεθεί η φράση «εξαιρουμένων των αδόμητων οικοπέδων, γηπέδων ή αγροτεμαχίων», ώστε να μην υπάρχουν πλέον δυνατότητες παρερμηνείας.

Η δεύτερη τροπολογία αφορά την διεύρυνση της εξαίρεσης από την προσκόμιση οικοδομικών αδειών για ακίνητα που υφίστανται προ το 1983 κατά την διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτου.

Ο λόγος είναι ότι σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων δεν υπάρχει σχεδόν κανένα οικόπεδο, η επί του οποίου πραγματοποιηθείσα δόμηση, να καλύπτεται πλήρως από οικοδομικές άδειες. Ενδεχομένως να πρόκειται για κτίσματα προϋφιστάμενα του 1955, για τα οποία υπάρχει δυσχέρεια αποδείξεως του χρόνου της ανέγερσης, ενδεχομένως να πρόκειται για κτίσματα ανεγερθέντα προ του 1983 με άδειες οικοδομής εκδοθείσες από τις Κοινότητες ή την Αστυνομία και να έχουν οι πολίτες απολέσει το χορηγηθέν σε αυτούς αντίγραφο, ενώ οι Υπηρεσίες (Κοινότητες, Αστυνομικά Τμήματα), που τις εξέδωσαν δεν τηρούν το σχετικό αρχείο για να επανεκδώσουν καινούριο αντίγραφο, ενδεχομένως να πρόκειται για κτίσματα ανεγερθέντα προ του 1983 με άδειες οικοδομής εκδοθείσες από την αρμόδια Πολεοδομία, η οποία έχει απολέσει το σχετικό αρχείο και ως εκ τούτου αδυνατεί να επανεκδώσει σχετικά αντίγραφα.

Προκύπτει συνεπώς το πρόβλημα της μη δυνατής προσκόμισης των οικοδομικών αδειών -κυρίως λόγω απώλειάς τους- και συνεπώς της μη έκδοση από τους μηχανικούς της απαιτούμενης από τον νόμο βεβαίωσης. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι η ματαίωση των δικαιοπραξιών εν ζωή και η πραγματοποίησή τους μόνο αιτία θανάτου (κληρονομιά).