Την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας ανέργων ηλικίας 16-24 ετών, νεοεισερχοµένων στην αγορά εργασίας, µε την απασχόλησή τους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, προβλέπει πρόγραμμα του ΙΚΑ.

Εγκύκλιος που εξέδωσε χθες ο ασφαλιστικός φορέας παρέχει οδηγίες προς τις επιχειρήσεις για το πρόγραµµα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας 10.000 ανέργων. Οι επιχειρήσεις θα συνάπτουν µε τους ανέργους συµβάσεις απόκτησης εργασιακής εµπειρίας διάρκειας έως δώδεκα µηνών. Μετά το πέρας της σύµβασης είναι δυνατή η συνέχιση της επιχορήγησης, εφόσον µετατραπεί σε σύµβαση εργασίας για επιπλέον χρονικό διάστηµα δώδεκα µηνών.

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα. Για να υπαχθεί µια ιδιωτική επιχείρηση στο πρόγραµµα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαµήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραµµα, σε µείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύµβασης εργασίας. Σε περίπτωση απόλυσης η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του µισθωτού έως την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής στο πρόγραµµα.

Η διάρκεια της επιχορήγησης που αφορά στην απόκτηση εργασιακής εµπειρίας ορίζεται έως 12 µήνες. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των κλάδων σύνταξης, ασθενείας σε είδος και επαγγελµατικού κινδύνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως αυτό υπολογίζεται επί των ακαθάριστων αποδοχών του 80% του κατώτατου βασικού µισθού ή επί των ακαθάριστων µηνιαίων αποδοχών του 80% του κατώτατου ηµεροµισθίου, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.

Το ποσό της επιχορήγησης αποδίδεται µέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασµού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΟΑΕ∆ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασµού του εργοδότη.