Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των προσληπτέων και απορριπτέων της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου (40 ατόμων)

Αναρτήθηκαν σήμερα τόσο στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ επί της οδού Μεγίστης Λαύρας 15 στις Μουρνιές, όσο και στην ιστοσελίδα της, οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας, οι πίνακες προσληπτέων και οι πίνακες απορριπτέων των υποψηφίων για όλες τις ειδικότητες της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., η οποία αφορά στην πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών σε δώδεκα (12) διαφορετικές ειδικότητες.

Σύμφωνα με το τέταρτο κεφάλαιο της ανωτέρω ανακοίνωσης: «Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους», δηλαδή από το Σάββατο 24/10/2020 έως και τη Δευτέρα 02/11/2020.

«Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο».

Οι πίνακες με τα αποτελέσματα κατάταξης είναι οι ακόλουθοι :

101 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
102 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
103 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
104 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
105 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
106 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
107 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
108 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
109 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Ε. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ)
110 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Ε. ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ)
111 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
112 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ