Πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων Συλλόγων Γονέων και διεξαγωγή εκλογών εντός των σχολείων σε σχέση με τα μέτρα προφύλαξης λόγω της πανδημίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής, αποφάσισε ομόφωνα οι παραχωρήσεις των σχολικών χώρων για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων και εκλογών των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, το επόμενο χρονικό διάστημα, να διευθετηθούν με ευθύνη των κατά περίπτωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και των διευθυντών σχολικών μονάδων με βάση τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, τις εγκυκλίους και οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. 

Συνιστάται ή κατά περίπτωση, η χρήση εξωτερικών χώρων και θεωρείται επιβεβλημένη η μέριμνα για την απολύμανση του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί  (π.χ. καθίσματα, θρανία κ.α.) μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας.

Για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων και εκλογών συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, δεν απαιτείται έγκριση παραχώρησης σχολικού χώρου από τη Σχολική Επιτροπή. Διευθετείται μεταξύ του εκάστοτε διευθυντή της σχολικής μονάδας και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, ως προς τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής της διαδικασίας, ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία του σχολείου.

Εκτός των ανωτέρω, σχετικά με την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια, φύλαξη και καθαριότητα του χώρου, καθώς και την αποκατάσταση τυχόν ζημιών – φθορών που θα προκύψουν,

β) ο χώρος μετά το πέρας των διαδικασιών, θα παραδοθεί στην κατάσταση που δόθηκε,

γ) εκτός της σχολαστικής καθαριότητας των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν, λόγω των μέτρων πρόληψης διασποράς του covid-19, όλοι οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν απολυμαίνονται προκειμένου να χρησιμοποιούνται την επόμενη ημέρα από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Η ευθύνη της καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων βαρύνει τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, 

δ)  να κατατεθεί στη Σχολική Κοινότητα, υπεύθυνη δήλωση του ατόμου που  θα  έχει την αστική ευθύνη την ημέρα και τις ώρες της παραχώρησης, καθώς και την ευθύνη χρήσης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

ε) δεν επιτρέπεται καμία συναλλαγή οικονομικής φύσεως κατά τη διάρκεια της παραχώρησης στους σχολικούς χώρους,

ε) δεν επιτρέπονται ενέργειες και δράσεις οικονομικής ωφέλειας των λαμβανόντων έγκριση παραχώρησης,

στ) οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, θα έχουν  αποκλειστικά την ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης οποιουδήποτε ατυχήματος κατά τη διάρκεια των διαδικασιών και καμία ευθύνη δεν φέρει, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, ούτε και ο Δήμος Χανίων.