Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δημοτικού λιμενικού ταμείου Χανίων: 

"Σας ενηµερώνουµε ότι από τη ∆ευτέρα 30/11/2020 έως και την ∆ευτέρα 21/12/2020 θα  υποβάλλονται αιτήσεις για µόνιµο ελλιµενισµό των σκαφών (επαγγελµατικών και  ερασιτεχνικών) που επιθυµούν να ελλιµενιστούν στις περιοχές ευθύνης του ∆.Λ.Τ. Χανίων  (Ενετικό - Νέα χώρα).  

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο από την αρµόδια επιτροπή, η οποία έχει οριστεί µε  απόφαση του ∆.Σ του ∆.Λ.Τ Χανίων, είναι να κατατεθούν όλα τα απαιτούµενα  δικαιολογητικά.  

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόµενοι όπως υποβάλλουν την αίτησή τους και τα  δικαιολογητικά τους όπως αυτά αναφέρονται στην σχετική αίτηση η οποία είναι  αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του ∆.Λ.Τ Χανιών (www.dlx.gr -> Ηλεκτρονικές  Αιτήσεις ->- Αίτηση ∆ήλωσης Μόνιµου Ελλιµενισµού Σκαφών).  

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους έναντι  του ∆.Λ.Τ Χανίων για τα προηγούµενα έτη.  

Επισηµαίνεται, ότι η αίτηση στα πλαίσια της πρόληψης από την διάδοση του COVID-19  πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά µέσω του www.dlx.gr. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι  εφικτό, παρακαλούµε όπως επικοινωνείτε µε την Γραµµατεία του ∆.Λ.Τ Χανίων (28213- 41746 Ωράριο λειτουργίας: 09:00 – 13:00) για να προσέλθετε µε ραντεβού".