Ποια είναι η συμμετοχή της Περιφέρειας – Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες του – Η απόφαση που διαψεύδει τον Περιφερειάρχη Κρήτης 

“Πριν αλέκτωρ λαλήσει” η ανάρτηση στην Διαύγεια, της – κατα πλειοψηφία – απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για την σύσταση του Οργανισμού Ανάπτυξης ¨”Δαίδαλος ΑΕ” έρχεται να διαψεύσει την δήλωση – απάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη μετά τα δημοσιεύματα και τις αντιδράσεις που υπήρξαν για την σύσταση ενός ακόμη αναπτυξιακού οργανισμού στην Κρήτη.

Πρώτον: Ενώ ο κ. Αρναουτάκης ισχυρίστηκε πως η σύσταση της “Δαίδαλος ΑΕ” δεν ήταν πρωτοβουλία της Περιφέρειας η οποία “απλώς ” στηρίζει τις όποιες πρωτοβουλίες των Δήμων, από την απόφαση προκύπτει πως η Περιφέρεια συμμετέχει στην νέα ΑΕ με ποσοστό 34% ενώ ο κάθε ένας από τους Δήμους με μόλις 6%. Και επειδή ο κάθε ΟΤΑ αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα , γίνεται εύκολα κατανοητό πως η Περιφέρεια στο νέο Οργανισμό θα έχει και τον πρώτο λόγο.

Όπως αναγράφει η απόφαση: 

«Το αρχικό κεφάλαιο του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού ανέρχεται σε 500.000,00€, το οποίο αποτελείται από πέντε χιλιάδες κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές (5.000) αξίας εκατό (100,00 €) ευρώ η κάθε μία.

Για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία θα γίνει σε μετρητά, κάθε ιδρυτής εταίρος αναλαμβάνει κατά την ακόλουθη αναλογία:

-Η Περιφέρεια Κρήτης χίλιες επτακόσιες (1.700) κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ήτοι 34% του μετοχικού κεφαλαίου, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) εκάστη, καλύπτοντας το ποσό των εκατό εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (170.000,00€) με εισφορά μετρητών.

-Έκαστος εκ των Δήμων Αρχανών – Αστερουσίων, Βιάννου, Γόρτυνας,Μαλεβιζίου, Μινώα Πεδιάδος, Φαιστού, Ιεράπετρας, Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ανωγείων και Μυλοποτάμου, τριακόσιες (300) κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ήτοι 6% του μετοχικού κεφαλαίου, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) εκάστη, καλύπτοντας έκαστος εκ των παραπάνω Δήμων το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) με εισφορά μετρητών.»

Δεύτερον. Ο κ. Περιφερειάρχης ισχυρίστηκε πως η περιφέρεια στηρίζει τον ΟΑΚ ΑΕ και πως οι αρμοδιότητες της “Δαίδαλος ΑΕ” δεν εμπλέκονται με εκείνες του ΟΑΚ, ενω σύμφωνα με την δήλωσή του η “Δαίδαλος ΑΕ” αποσκοπεί στο να διευκολύνει τους Δήμους στην σύνταξη μελετών για έργα τα οποία θα μπορεί να εκτελεί και ο ΟΑΚ ΑΕ. 

Όμως στην απόφαση οι αρμοδιότητες της εν λόγω εταιρείας ξεπερνούν ακόμη και εκείνες του ΟΑΚ AE και άλλων φορέων, καθώς όχι μόνο θα μπορεί να εκτελεί έργα, αλλά θα μπορεί να διεκδικεί και πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ερχόμενη σε απευθείας ανταγωνισμό με τον ΟΑΚ, Επιμελητήρια κλπ

Να σημειωθεί πως ενώ στην απόφαση αναφέρεται ότι η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 30 χρόνια, δεν αναφέρεται πουθενά το γεωγραφικό πεδίο δραστηριοποίησής του, κάτι που σε συνδυασμό με την πρόσκληση του Περιφερειάρχη σε όλους τους Δήμους να συμμετάσχουν σε «υπάρχοντες» ή να φτιάξουν νέους οργανισμούς, κάνει φανερό πως στοχεύει σε ολόκληρη την Κρήτη.

Οι αρμοδιότητες και σκοποί της Δαίδαλος ΑΕ

Όπως αναγράφεται στην απόφαση “oι σκοποί του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού αναφέρονται στο άρθρο 4 του σχεδίου του καταστατικού και ιδίως είναι:

1. Η από κοινού με τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Κρήτης εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, η υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξής της Περιφέρειας Κρήτης, συμπεριλαμβανομένων των έργων υποδομής, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής της Περιφέρειας Κρήτης.
2. Η ενίσχυση της διοικητικής υποστήριξης και τεχνικής επάρκειας των ΟΤΑ, μέσω της επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης και η παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.
3. Η ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής,
4. Η υλοποίηση δράσεων και έργων που εντάσσονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ.
5. Η εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης.
6. Η εν γένει υποστήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και η εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων.
7. Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, η συμμετοχή της Εταιρείας σε αντίστοιχα προγράμματα και η εφαρμογή των σχετικών πολιτικών, η βελτίωση του αστικού και εξωαστικού περιβάλλοντος, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η ενεργός προώθηση δράσεων ενεργειακής αειφορίας και ανάπτυξης.
8. Η επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων αυτών, φορέων του Δημοσίου τομέα, συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, επιστημονικών και εκκλησιαστικών φορέων, επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και καθώς και η επιμόρφωση των στελεχών τους.
9. Η βιώσιμη ανάπτυξη – υλοποίηση σχεδίων βιώσιμης αστικής και εξωαστικής κινητικότητας μέσα από συστήματα μεταφορών χαμηλών ή
μηδενικών εκπομπών ρύπων, αξιοποίηση ΑΠΕ, εφαρμογή αναπτυξιακών σχεδίων νέων τεχνολογιών και διαδικασιών για τη βιοοικονομία, εναλλακτική διαχείριση βιολογικών αποβλήτων- βιοενέργεια και η συμμετοχή της Εταιρείας σε αντίστοιχα προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, καθώς και η άσκηση των δραστηριοτήτων των άρθρων 182 και 183 του ν. 4555/2018.
10. Η πρόταση προς τους αρμόδιους φορείς και η υλοποίηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) χωρικών στρατηγικών, με βάση τα πρωτόκολλα συγκρότησης της κατά περίπτωση προβλεπόμενης Αρχής Διακυβέρνησης της ΟΧΕ, υπό την επιφύλαξη των ειδικών προϋποθέσεων του ισχύοντος Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ.
11. Η μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και προβλημάτων σχετικά με την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα στην Περιφέρειας Κρήτης, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας, την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας Κρήτης, την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, την προσέλκυση
επενδύσεων και τη βελτίωση των υποδομών καθώς και η ανάπτυξη νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.
12. Η στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και συγκεκριμένα η ενίσχυση επενδύσεων και η στήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδίως η ανάπτυξη δράσεων αγροτικού τουρισμού και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συνακόλουθα η στήριξη και αξιοποίηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και η ενίσχυση της προσπάθειας μεταποίησής τους σε επώνυμα ποιοτικά προϊόντα, καθώς και η σύνδεση τοπικού παραγόμενου προϊόντος και τουριστικής υπηρεσίας.
13. Η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, μεταφορά και παροχή ειδικής τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε αναπτυξιακά θέματα χρηματοδότησης έργων υποδομής, αστικής ανάπλασης, κοινωνικών δράσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας καθώς και για την αξιοποίηση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε διαδημοτικούς ή περιφερειακούς σκοπούς.
14. Η δημιουργία προϋποθέσεων για την σύμμετρη ανάπτυξη της Περιφέρειας από οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη, με βάση τις τοπικές δυνάμεις και πόρους ιδιωτικούς και δημόσιους, καθώς και με πόρους και μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.
15. Η ενθάρρυνση και αναζωογόνηση της υγιούς και βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας, με σκοπό τη διατήρηση των υφισταμένων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και με ιδιαίτερη βαρύτητα στην νεανική, νεοφυή, καινοτόμο και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και η προσέλκυση εγκατάστασης επιχειρήσεων φιλικών προς τον πολίτη – άνθρωπο, τη φύση και το περιβάλλον.
16. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής και συνοχής, που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας, ο σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών εν γένει και δράσεων, που αφορούν στην υποστήριξη ανέργων ή ατόμων προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, των μεταναστών και των προσφύγων και ο σχεδιασμός, εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των πολιτών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.
17. Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η δημιουργία υποδομών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και η μελέτη της αγοράς για λογαριασμό επιχειρήσεων και φορέων της περιοχής.
18. Η ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας και συνεργασιών με εκπαιδευτικά́ και ερευνητικά ιδρύματα, η χρήση εφαρμογών καινοτομίας και νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης και ψηφιακής σύγκλησης.
19. Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις, ο ορισμός της Εταιρίας ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση επιχειρησιακών
προγραμμάτων και η ανάληψη κάθε συναφούς ρόλου, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας, η σύσταση ή η συμμετοχή σε Ομάδες Τοπικής Δράσης, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 και του άρθρου 34 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 .
20. Ο σχεδιασμός, η διαχείριση, η υλοποίηση και η προώθηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και πολιτικών, σε συνεργασία με τον δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό και τον κοινωνικό τομέα.
21. Η επικοινωνία, ενημέρωση και προβολή πληροφοριών, δράσεων και ενεργειών δημοσίου ενδιαφέροντος για την πληροφόρηση του κοινού καθώς και η αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σχετικά.
22. Η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, καθώς και η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.
23. Κάθε άλλος σκοπός συναφής ή συνεχόμενος ή αναγκαία συμπληρωματικός ή υποβοηθητικός των ανωτέρω, ακόμη και μη ρητώς κατονομαζόμενος ή εξειδικευόμενος στο παρόν, εφόσον συνάδει με τις διατάξεις του Ν.4674/2020, όπως ισχύει και δεν έρχεται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα νόμιμη διάταξη.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook