Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Την Τρίτη 16-03-2021 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του ν.4635/2019.

Ώρα έναρξης της συνεδρίασης 14:00 με τα παρακάτω θέματα:

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Αμαρίου στο τμήμα από τον οικισμό Πλατάνια έως την Επαρχιακή Οδό 13 (Φουρφουρά) που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019».

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου:  «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Αμαρίου στο τμήμα από τον οικισμό Πλατάνια έως την Επαρχιακή Οδό 13 (Φουρφουρά) που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019».

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Αμαρίου στο τμήμα από τον οικισμό Πλατάνια έως την Επαρχιακή Οδό 13 (Φουρφουρά) που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019».

Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Αμαρίου στο τμήμα από τον οικισμό Πλατάνια έως την Επαρχιακή Οδό 13 (Φουρφουρά) που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019».

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού της Χώρας, υποέργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου: «Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού της Χώρας, υποέργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού της Χώρας, υποέργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους του έργου:  «Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού της Χώρας, υποέργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

   10.Χορήγηση Άδειας Παραγωγού – Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου (πλανόδιου),

        στην κ. Χαριτάκη Δήμητρα του Αντωνίου κάτοικο κοινότητας Γερακαρίου

        Δήμου Αμαρίου.       

    11.Έγκριση Καταστατικού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την

         Επωνυμία: «Δίκτυο Έρευνας και Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης Σχολής

          Ασωμάτων».

    12.Ορισμός Εκπροσώπων στο Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη

         Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την Επωνυμία: «Δίκτυο Έρευνας και

          Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης Σχολής Ασωμάτων».

    13.α) Έγκριση Δημιουργίας Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης

              με την επωνυμία: «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.».

         β) Έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης.

         γ) Έγκριση Σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α.

         δ) Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Αμαρίου στην Αναπτυξιακή Ο.Τ.Α.

         ε)  Έγκριση Καταστατικού.

         ς)  Ορισμός Δημάρχου με τον Αναπληρωτή του ως Εκπροσώπων στη Γενική

              Συνέλευση.

         ζ) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για Υπογραφή Καταστατικού και άλλων

             απαιτούμενων εγγράφων.  

    14.Ονοματοδοσία Πλατείας στην κοινότητα ΜΕΡΩΝΑ Δ.Ε. Συβρίτου Δήμου

         Αμαρίου.

   15.Κατανομή πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή Α/μιας Εκπαίδευσης Δήμου

        Αμαρίου.

   16.Κατανομή πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή Β/μιας Εκπαίδευσης Δήμου

        Αμαρίου.                                     


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook