Η απάντηση του Υπ. Υποδομών σε Επερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ είναι αποκαλυπτική

Τα «Έργα αξιοποίησης του Υδατικού Δυναμικού του Ταυρωνίτη Ποταμού Π.Ε. Χανίων Κρήτης» μπορεί να έχουν χαρακτηρισθεί από το 2019 ως έργο Εθνικού Επιπέδου, Ειδικού και Σημαντικού, αλλά ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει οι αναγκαίες μελέτες.

Ο λόγος, ουσιαστικά για τα φράγματα Παπαδιανών και Σεμπρωνιώτη, στα οποία αναφέρεται απάντηση του Υπ. Υποδομών σε Επερώτηση των Βουλευτών του ΚΚΕ Μανώλη Συντυχάκη, Μαρία Κομνηνάκη και Διαμάντων Μανωλάκου, με την οποία ρωτούσαν « τι μέτρα προτίθεται να πάρει η Κυβέρνηση για την άμεση και οριστική επίλυση των προβλημάτων λειψυδρίας, συνολικά στην Π.Ε. Χανίων, με την υλοποίηση των αναγκαίων έργων ύδρευσης –άρδευσης, χωρίς ανταποδοτικά και οικονομική επιβάρυνση των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων και των λαϊκών νοικοκυριών».

Συνοπτικά στην απάντηση του Υπ. Υποδομών, αναφέρεται πως ενώ το 2020 «επικαιροποιήθηκε η οριστική μελέτη του φράγματος Παπαδιανών (κύριο φράγμα) και συντάχθηκε ΜΠΕ για το εν λόγω έργο. Δεν περιλαμβανόταν στο ερευνητικό έργο το συμπληρωματικό φράγμα Σεμπρωνιώτη ούτε η σήραγγα διασύνδεσής τους.»

Έτσι στις 10/2/2021 υπεγράφει σύμβαση με μελετητικό γραφείο με αντικείμενο την « αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών της λεκάνης Ταυρωνίτη Χανίων, με σκοπό τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την προκήρυξη νέας μελέτης που θα αφορά στον συνολικό σχεδιασμό του έργου, δηλαδή και τα δύο φράγματα Παπαδιανών και Σεμπρωνιώτη, τη σήραγγα διασύνδεσής τους, καθώς και το κατάντη αρδευτικό δίκτυο.»

Ολόκληρη η απάντηση του Υπ. Υποδομών

Έργα αξιοποίησης του Υδατικού Δυναμικού του Ταυρωνίτη ποταμού Π.Ε. Χανίων Κρήτης 

Όσον αφορά στη μελέτη και κατασκευή του συστήματος των διασυνδεδεμένων φραγμάτων Παπαδιανών (Ντεριανού) και Σεμπρενιώτη στους παραπόταμους του Ταυρωνίτη ποταμού και των συνοδών τους έργων, σας ενημερώνουμε για τις κάτωθι, έως σήμερα, ενέργειες της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: 

Με το υπ. αρ. πρωτ. 209176/28-8-2019 έγγραφο του Περιφερειάρχη Κρήτης ζητήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο χαρακτηρισμός του έργου του θέματος ως εθνικού επιπέδου, η συμπλήρωση των μελετών του συστήματος των δύο διασυνδεδεμένων φραγμάτων στον Ντεριανό (θέση Παπαδιανά) και Σεμπρωνιώτη (παραπόταμοι του Ταυρωνίτη) και των συνοδών τους έργων, και στη συνέχεια η κατασκευή του συνολικού συστήματος των έργων αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού του Ταυρωνίτη ποταμού, για αρδευτικούς κυρίως σκοπούς.

Με την υπ. αριθμ. Δ19/2611/03-10-2019 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 681Η465ΧΘΞ-ΑΔ5) εγκρίθηκε:

  • Ο χαρακτηρισμός του έργου με τίτλο: «Έργα αξιοποίησης του Υδατικού Δυναμικού του Ταυρωνίτη Ποταμού Π.Ε. Χανίων Κρήτης» ως έργου Εθνικού Επιπέδου, Ειδικού και Σημαντικού, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 10 του Ν.679/1977 (Α΄245).
  • Η ένταξη του ως άνω έργου στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την παρ.2(α) του άρθρου 49 του Ν.4412/2016 (Α’ 147), προκειμένου να προωθηθεί η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Έργων αξιοποίησης του Υδατικού Δυναμικού του Ταυρωνίτη Ποταμού Π.Ε. Χανίων Κρήτης».

Με το 230142/9-10-20 (68877/16-10-20) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕΧ της Περιφέρειας Κρήτης διαβιβάστηκαν στη Δ/νση Δ19 τα παραδοτέα του «Ερευνητικού Έργου για την επικαιροποίηση του σχεδίου αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού του Ταυρωνίτη
Ποταμού Π.Ε. Χανίων Κρήτης», που υλοποιήθηκε από το ΕΜΠ. Στο πλαίσιο του εν λόγω ερευνητικού έργου επικαιροποιήθηκε η οριστική μελέτη του φράγματος Παπαδιανών (κύριο φράγμα) και συντάχθηκε ΜΠΕ για το εν λόγω έργο. Δεν περιλαμβανόταν στο ερευνητικό έργο το συμπληρωματικό φράγμα Σεμπρωνιώτη ούτε η σήραγγα διασύνδεσής τους.

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί το αντικείμενο της νέας μελέτης που θα προκηρυχθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την πλήρη ωρίμανση του έργου, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 145743/31-12-2020 Απόφαση ΥΜΕ [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 20-01-2021], η
απευθείας ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Αξιολόγηση υφιστάμενων μελετών λεκάνης Ταυρωνίτη Χανίων», σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 118 του ν.4412/2016.

Η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο μελετητή «ECOS Μελετητική Α.Ε.» υπογράφηκε στις 10-2-2021. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες, εκ των οποίων ο καθαρός χρόνος ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και ένας (1) μήνας για έγκριση των
παραδοτέων της σύμβασης.  Ειδικότερα, αντικείμενο της υπόψη σύμβασης είναι η αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών της λεκάνης Ταυρωνίτη Χανίων, με σκοπό τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την προκήρυξη νέας μελέτης που θα αφορά στον συνολικό σχεδιασμό του έργου, δηλαδή και τα δύο φράγματα Παπαδιανών και Σεμπρωνιώτη, τη σήραγγα διασύνδεσής τους, καθώς και το κατάντη αρδευτικό δίκτυο.

Επισημαίνεται ότι η μελέτη που θα προκηρυχθεί θα είναι μία σύνθετη μελέτη, η οποία θα περιλαμβάνει εκτός από την κύρια υδραυλική μελέτη, τις ακόλουθες μελέτες:

• περιβαλλοντική μελέτη για το σύνολο του έργου
• μελέτη κόστους οφέλους και μελέτη σκοπιμότητας για το συνολικό έργο
• γεωργο-οικονομική μελέτη
• μελέτη δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος
• συμπλήρωση υποστηρικτικών μελετών (τοπογραφικά, γεωτεχνικά, γεωλογικά)
• μελέτη κτηματογράφησης – σύνταξη κτηματολογικών πινάκων
• στατικές μελέτες
• μελέτες Η/Μ κλπ απαιτούμενες μελέτες

Οι ως άνω μελέτες είναι απαιτούμενες προκειμένου το έργο να είναι ώριμο για δημοπράτηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν.4412/2016, και επιλέξιμο για χρηματοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της ΕΕ ή άλλων χρηματοδοτικών φορέων.

Εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση της νέας μελέτης από το ΠΔΕ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εκτιμάται ότι αυτή θα προκηρυχθεί εντός του Γ’ τριμ. του 2021.

2. Επίσης, στην Περιφέρειακή Ενότητα Χανίων είναι υπό ανάθεση η μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ», προυπολογισμού 2.500.000,00 €.

Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στόχος της εν λόγω μελέτης είναι η κατασκευή έργων ενίσχυσης του υφιστάμενου συλλογικού αρδευτικού δικτύου της περιοχής, μέσω της κατασκευής μιας νέας λιμνοδεξαμενής, στην περιοχή Κουντούρα του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, καθώς επίσης και η επέκταση των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων σε εκτάσεις, οι οποίες σήμερα είτε δεν αρδεύονται είτε αρδεύονται πλημμελώς. Επιπρόσθετα, η προς εκπόνηση μελέτη αποσκοπεί στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, στην οποία παρουσιάζονται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, μέσω της οριοθέτησης και διευθέτησης οκτώ (8) ρεμάτων, καθώς και τμήματος του χειμάρρου Πελεκανιώτη.

Εκτιμάται ότι η σύμβαση θα υπογραφεί στο Γ’ τριμ. του 2021 και η προθεσμία περαίωσης της είναι 30 μήνες από την υπογραφή.
Η προς εκπόνηση μελέτη είναι μία σύνθετη μελέτη που περιλαμβάνει 10 κατηγορίες μελετών (κύρια μελέτη είναι η υδραυλική μελέτη).


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook