Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο «καθαρισμός – στεγανοποίηση – αποκατάσταση φυσικών φθορών» στο σύνολο των Δεξαμενών Αντλιοστασίων και Υδρομαστεύσεων της ΔΕΥΑΒΑ.

 Οι κύριες παρεμβάσεις, που έγιναν αφορούσαν: Την σκυροδέτηση νέου δαπέδου στα βανοστάσια, όπου είχε αποσαθρωθεί, την απομάκρυνση ιλύος, την εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσης, όπου υφίσταντο στο σκυρόδεμα εμφανείς φθορές, αποκαταστάθηκαν οξειδωμένοι οπλισμοί καθώς και οι αρμοί διακοπής με χρήση ελαστομερούς υλικού, αποκαταστάθηκαν ρωγμές με χρήση των προ αναμεμιγμένων ρεοπλαστικών κονιαμάτων σύμφωνα με της  ΕΛΟΤ ΕΝ 15O4-3, έγινε εφαρμογή ελαστομερούς όπου χρειάστηκε καθαιρέθηκαν επιχρίσματα,  και έγινε νέα στεγάνωση με υαλόπλεγμα. Τοποθετήθηκαν νέες θύρες και νέες κλίμακες. Τα φρεάτια καλύφθηκαν με νέα χαλύβδινα προφίλ και αντικαταστάθηκαν μεταλλικές σωληνώσεις. Τέλος, έγινε κοπή χόρτων στον περιβάλλοντα χώρο, αποκατάσταση της περίφραξης, χρωματίστηκαν, σημάνθηκαν και έλαβαν οι Δεξαμενές μοναδιαίο αριθμό Μητρώου ούτως ώστε, κάθε νέα επέμβαση στις δεξαμενές θα καταχωρείται ξεχωριστά και θα ελέγχονται στο σύνολό τους, οι όποιες παρεμβάσεις θα γίνονται στο μέλλον.

Συνολικά έγιναν επεμβάσεις σε 140 δεξαμενές ύδρευσης – άρδευσης, σε υδρομαστεύσεις και βανοστάσια.

Το συνολικό κόστος των έργων και στις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας, ανήλθε στο ποσό των 280.838 ευρω πλέον ΦΠΑ 67.401,12,00€.

 Το ανωτέρω ποσό χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών μετά από αίτημα και

υποβολή δικαιολογητικών της ΔΕΥΑΒΑ από τον κωδικό που αφορούσε την λειψυδρία.

Το έργο αυτό έγινε μετά από διαγωνιστική διαδικασία.

Οι Δημότες να είναι σίγουροι, ότι, απολαμβάνουν με ασφάλεια και υγιεινή το νερό που παράγεται από τη ΔΕΥΑΒΑ.

Τα έργα, που σε όλη την έκταση του Δήμου Πλατανιά γίνονται από τη ΔΕΥΑΒΑ και στις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες,  προσδιορίζουν την αναπτυξιακή της πορεία προς όφελος του δημότη.

Η καθημερινή προσπάθεια όλων των εργαζομένων της ΔΕΥΑΒΑ και των συνεργατών της, συνεχίζεται με γνώμονα την ασφάλεια στο πόσιμο νερό και τη διατήρηση των υποδομών στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook