Η «περαιτέρω ανάπτυξη επί τα βελτίω των σχέσεων της Τουρκίας με την Ελλάδα και την Κύπρο δια το κοινό συμφέρον των λαών των», είναι μέσα στους οραματισμούς του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Σε συνέντευξη του σε κυπριακή εφημερίδα, η οποία δημοσιεύεται σήμερα με την ευκαιρία της 20χρονης Πατριαρχίας του, ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρει επίσης ότι μεταξύ των οραματισμών του για το μέλλον είναι μία Θεολογική Σχολή της Χάλκης εν λειτουργία, δια να συνεχισθή η ζωή και η παράδοσις του Οικουμενικού Πατριαρχείου απροσκόπτως, μία Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, η οποία θα φέρη πλησιέστερον τας επί μέρους Ορθοδόξους Εκκλησίας και θα επιλύση υφιστάμενα από πολλών ετών προβλήματα και η πρόοδος εις τους διεκκλησιαστικούς και διομολογιακούς Διαλόγους «για να προωθηθή η χριστιανική ενότης επί τη βάσει της αληθούς Πίστεως, την οποίαν παρελάβομεν ως παρακαταθήκην παρά του Κυρίου, των Αποστόλων, των Θεοφόρων Πατέρων και των αγίων Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων».

Ο κ. Βαρθολομαίος σε μήνυμα του προς τον Κυπριακό λαό διαβεβαιώνει ότι «ο καρδιογνώστης Θεός γνωρίζει το βάθος και την έκτασιν της αγάπης, την οποίαν έχομεν εις την καρδίαν μας δια τον ευσεβή κυπριακόν λαόν. Η προσευχή μας, η Πατριαρχική ευχή και ευλογία μας, τον συνοδεύουν αδιαλείπτως. Η Κύπρος είναι αγιοτόκος νήσος, βιώνει το πλήρωμα του Σταυρού επ' ελπίδι πάντοτε Αναστάσεως».

Για την Εκκλησία Κύπρου τοποθετείται ρητά και κατηγορηματικά: «η προσφιλής Εκκλησία Κύπρου ανάγει το αυτοκέφαλον αυτής καθεστώς εις Οικουμενικήν Σύνοδον, διο και η θέσις αυτής εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία είναι ιδιαιτέρα ως εκ της συμβολής της εις την διαμόρφωσιν της μακραίωνος παραδόσεως της Ορθοδοξίας και εις την διαφύλαξιν της ορθοδόξου πίστεως ακαινοτομήτου».

Σε άλλα σημεία ο κ. Βαρθολομαίος τονίζει:

-Ασφαλώς η καρδία μας αγαπά το ευσεβές ημών Γένος και το Γένος έχει και σέβεται την πίστη και Εκκλησία του, «όμως το Έθνος είναι σχήμα του κόσμου τούτου, ενώ η Εκκλησία είναι μέγεθος αιωνιότητος».

-Ο πολιτισμός της καθ' ημάς Ανατολής χαρακτηρίζεται από τας βαθύτατα χριστιανικάς αρετάς της υπομονής, της λιτότητος, της ευσπλαγχνίας και της αλληλεγγύης.

Στη συνέντευξη του ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρεται σε προσωπικά του βιώματα, στην Πόλη και στη Μικρά Ασία, στον Γέροντα του Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Μελίτωνα Χατζή και στους προκατόχους του Αθηναγόρα και Δημήτριο.

Στο ερώτημα, αν αισθάνεται περισσότερο Ίμβριος ή Πολίτης, απαντά ευθέως: «Δεν αντιμετωπίζομεν τοιούτον δίλημμα! Όσον Ίμβριος τόσον και Πολίτης! Όσον Κωνσταντινουπολίτης τόσον και Ίμβριος! Εξ ίσου και εντεύθεν κακείθεν Ρωμηός!»

Το Φανάρι, τονίζει ο κ. Βαρθοιλομαίος, ήτο και είναι ένα αναμμένο «φανάρι»! Ένας υπερύψηλος αειλαμπής φάρος, «ο οποίος τηλαυγίζει διαχρονικώς το φως της Ορθοδοξίας και της ευγενείας και αρχοντιάς του ευσεβούς ημών Γένους εις τα πέρατα της οικουμένης, συχνά εν μέσω θυελλών και καταιγίδων!».

Ακόμη δηλώνει ότι «κάθε γωνία της Πόλεως, όπως και κάθε γωνία της Θράκης, της Μικρασιατικής γης, της Καππαδοκίας και του Πόντου είναι ιερά και αγία, δια τούτο και πολύ εις ημάς σεβαστή και αγαπητή». Συναφώς, εκφράζει την ευχή να έρχωνται εις την Πόλιν οι ομογενείς όχι ως «βιαστικοί τουρίσται, αλλ' ως ευλαβείς προσκυνηταί, με ό,τι αυτό σημαίνει».

Για τον πολιτισμό της καθ' ημάς Ανατολής ο κ Βαρθολομαίος μεταξύ άλλων αναφέρει ότι αυτή χαρακτηρίζεται από τας βαθύτατα χριστιανικάς αρετάς της υπομονής, της λιτότητος, της ευσπλαγχνίας και της αλληλεγγύης.

Ο κ. Βαρθολομαίος στην ίδια συνέντευξη παραδέχεται ότι για την σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας υπάρχουν ακόμη προβλήματα, όμως εκφράζει την πεποίθηση ότι «με την ενέργεια «του Παρακλήτου αναμένομεν να εξελιχθούν όλα κατ' ευχήν».

Περαιτέρω τονίζει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα είναι «η διασφάλισις της αρραγούς ενότητός της και η εξασφάλισις μιας και ενιαίας φωνής της, ώστε να είναι όντως πειστική καταγγέλλουσα τον λόγον της ευαγγελικής αληθείας εις τον κόσμον».

Για την ποιμαντική της Ορθοδόξου Εκκλησίας έναντι των ετεροδόξων ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει, στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, πως με «την διανομήν προπαγανδιστικών φέϊγ-βολάν ούτε ο Χριστός φανερούται, ούτε το ευαγγέλιον της αληθείας αποκαλύπτεται. Χρειάζεται ανθρωπίνη σχέσις και επικοινωνία!»

kathimerini.gr με πληροφορίες από AΠΕ-ΜΠΕ