Ριζικές αλλαγές στην κτηνοτροφία , επιφέρει το νομοσχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο opengov.gr μέχρι την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου.

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις» αποτελεί μια νομοθετική πρωτοβουλία για την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αδειοδότησης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, η οποία θεωρείται άμεσα επιβεβλημένη.

Θέτει για πρώτη φορά χρονοδιάγραμμα προσαρμογής των υφιστάμενων μονάδων τα τρία χρόνια από την ψήφιση του νόμου, ενώ περνά την αδειοδότηση στην ευθύνη των δήμων όπου η κάθε μονάδα βρίσκεται.

Προκειμένου να επιτευχθεί η εφαρμογή του νόμου- καθώς πολλές μικρές μονάδες σε απομακρυσμένες περιοχές λειτουργούν με την ευθύνη ηλικιωμένων και αδύναμων να προσαρμοστούν «επιχειρηματιών»- το νομοσχέδιο προβλέπει την τακτοποίηση των υπαρχουσών πραγματικών καταστάσεων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με μια διαδικασία με μηδενικό κόστος για τους κτηνοτρόφους. Επίσης, εξαιρούνται από την κατεδάφιση και απαλλάσσονται από τα πρόστιμα οι κτηνοτρόφοι που εγκαίρως θα τακτοποιήσουν/νομιμοποιήσουν τις υπάρχουσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο κατά την έγκριση του νομοσχεδίου, ο υπουργός κ. Σκανδαλίδης, είχε υπογραμμίσει ότι το ποσοστό του αγροτικού εισοδήματος που προέρχεται από την κτηνοτροφία στην Ελλάδα μόλις και μετά βίας αγγίζει το 30%, ενώ το έλλειμμα του εμπορικού γεωργικού ισοζυγίου κάθε χρόνο προσεγγίζει τα 2 δις ευρώ και από αυτό, το 80% προέρχεται από το ισοζύγιο των κτηνοτροφικών προϊόντων. Προέβλεψε δε, ότι η ζήτηση για κατανάλωση κρέατος και γάλακτος διεθνώς θα διπλασιαστεί στα επόμενα 30 χρόνια.

Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στην κτηνοτροφία με το νομοσχέδιο, είναι:

-Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν σήμερα χωρίς άδεια εγκατάστασης, υποχρεούνται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του Νόμου να λάβουν άδεια εγκατάστασης. Κατά τη διάρκεια των παραπάνω προθεσμιών αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων επιβολής προστίμων, κατεδάφισης και κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων που τυχόν έχουν εκδοθεί και ανακαλούνται οριστικά, εφόσον εκδοθούν οι απαιτούμενες, κατά περίπτωση, διοικητικές πράξεις και εγκρίσεις.

- Η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, την ανάκληση της και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, είναι το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης (ΓΓΑ) του κατά τόπου αρμόδιου Δήμου.

- Η δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσης «one stop shop» – η Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) θα είναι το μοναδικό σημείο επαφής του κτηνοτρόφου με δημόσια υπηρεσία

-Η σύσταση μιας ιδιαίτερα ευέλικτης 3μελούς επιτροπής σταυλισμού που θα λειτουργεί σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα που θα έχει όλες τις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες και θα εισηγείται στην Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ

- Η αλλαγή του μοντέλου αδειοδότησης για τις μικρές μονάδες (μικρούς σταυλισμούς) από το σχήμα «πρώτα ελέγχω και μετά αδειοδοτώ», στο σχήμα αδειοδοτώ την ίδρυση (έχοντας θέσει τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις) και μετά ελέγχω και χορηγώ την άδεια για τη λειτουργία της.

- Η μείωση του κόστους για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας με την απλοποίηση των περιβαλλοντικών, χωροταξικών και πολεοδομικών εγκρίσεων και κυρίως με τη χρήση τυποποιημένων προτύπων ή/και τυποποίηση περιβαλλοντικών όρων και τη διαμόρφωση εξειδικευμένων προδιαγραφών για τις απαιτούμενες ΜΠΕ για τις μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες

- Πρόστιμο από 10.000 έως 100.000 ευρώ, εάν, ύστερα από επιθεώρηση των αρμόδιων οργάνων, αποδεικνύεται ότι το περιεχόμενο των υποβαλλόμενων δηλώσεων είναι ψευδές. Το πρόστιμο επιβάλλεται όχι μόνο στους υπεύθυνους των φορέων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης αλλά και στους μηχανικούς ή γεωτεχνικούς που υπογράφουν τις υπεύθυνες δηλώσεις

-Επιτρέπεται με άδεια του αρμόδιου Δασάρχη, που χορηγείται εντός προθεσμίας τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης, για χρονική διάρκεια δέκα πέντε ετών, με δυνατότητα παράτασης, η εγκατάσταση εντός δασών και δασικών εκτάσεων καθώς και δημοσίων εκτάσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εκμεταλλεύσεων, μελισσοκομείων ή άλλων συναφών εγκαταστάσεων. Ισχύουν όμως και εξαιρέσεις.

- Επιβάλλεται ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας με αντίστοιχη ανάκληση της άδειας λειτουργίας και χορήγηση της αναγκαίας κατά περίπτωση προθεσμίας για την απομάκρυνση του ζωϊκού κεφαλαίου ή διοικητικό πρόστιμο από 5.000 έως 75.000 ευρώ στους παραβάτες, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, την προκαλούμενη περιβαλλοντική επιβάρυνση, ή το συνδυασμός των δύο.

Δείτε εδώ το νομοσχέδιο για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Δείτε εδώ τα παραρτήματα

Συνδεθείτε εδώ με το opengov για να υποβάλετε τις προτάσεις και τα σχόλιά σας