Μετά από αγωνιώδεις και επίπονες προσπάθειες οι οποίες εντάθηκαν και κορυφώθηκαν τους τελευταίους μήνες, με αλλεπάλληλες επισκέψεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα συναρμόδια Υπουργεία και το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, από την παρούσα Δημοτική Αρχή του Δημάρχου και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Εμμανουήλ Σκουλάκη, της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Νίκης Αποστολάκη, της Διοίκησης του Σωματείου εργαζόμενων στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και αφού συντάχθηκε ειδική μελέτη αξιολόγησης προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. από ορκωτό λογιστή, επιτεύχθηκε τελικά η υπαγωγή των δανειακών υποχρεώσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων Ν. Χανίων στη ρύθμιση των εν γένει οφειλών από χορηγηθέντα δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, με τη χορήγηση νέου δανείου (αναχρηματοδότηση) για την εξόφληση τους, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 49 του Ν. 3943/11.

Πιο συγκεκριμένα, και όπως είχε αποκαλύψει το Flashnews.gr, μετά από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στη συνεδρίασή του στις 27 Οκτωβρίου 2011 και αφού έλαβε υπόψη του την οικονομική κατάσταση της ΔΕΥΑ Χανίων και του Δήμου Χανίων - ο οποίος λόγω ανειλημμένων οικονομικών υποχρεώσεών του δεν διαθέτει την απαιτούμενη ρευστότητα, προκειμένου να καταβάλει ως εγγυητής των δανείων τα τοκοχρεολύσια της ΔΕΥΑΧ, ενώ η καταβολή τους θα δημιουργήσει και οικονομική αδυναμία ομαλής λειτουργίας των - το Ν.3870/2010 άρθρο 18 παρ. 11 εδάφιο β’, το άρθρο 176 του Ν. 3463/2006, την παρεχόμενη ασφάλεια για την ομαλή εξυπηρέτηση του δανείου, τις διατάξεις του άρθρου 264 παρ. 1 του Ν.3852/2010 και τις υπ’ αριθ. 43093/30-7-2010 & 45352/9-8-2010 Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την κανονική εξυπηρέτηση των ήδη χορηγηθέντων δανείων, τον Ν. 3965/2011, το Ν.3943/2011 άρθρο 49, την υπ’ αριθ. 3401/12/19-5-2011 απόφαση του Δ.Σ. αλλά και τα μέχρι σήμερα χορηγηθέντα δάνεια, αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε τη ρύθμιση των εν γένει οφειλών από τα παραπάνω χορηγηθέντα δάνεια από το Τ.Π. και Δανείων με τη χορήγηση νέου δανείου συνολικού ποσού 6.083.466,40 € στη ΔΕΥΑ Χανίων Ν. Χανίων.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, οι βασικοί όροι και οι προϋποθέσεις της νέας δανειακής σύμβασης αναφέρουν ότι α) η διάρκειά της θα είναι είκοσι (20) έτη, αρχής γενομένης από 1-1-2012 και μέχρι το 2031, ενώ πριν ήταν μέχρι το 2017, β) το επιτόκιο χορήγησης είναι 6.02%, γ) οι τόκοι της τοκοχρεολυτικής δόσης των υπό ρύθμιση δανείων έτους 2011 και των σχετικών τραπεζικών εξόδων συνολικού ποσού περίπου 388.000 € θα πρέπει να καταβληθούν από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έως 31-12-2011, δ) η ετήσια τοκοχρεολυτική δόση θα ανέρχεται σε 531.245,79 € από 1.240.000 € που ήταν μέχρι και φέτος (2011), ε) ανά εξάμηνο θα υποβάλλονται από τη ΔΕΥΑΧ προς το Τ.Π.&Δ. τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία ούτως ώστε να παρακολουθείται μέσω δεικτών η εξέλιξη του προγράμματος αποκατάστασης της Επιχείρησης, ενώ στ) η υπογραφή της δανειακής σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση σχετικής απόφασης προληπτικού ελέγχου νομιμότητάς της (προ συμβατικός έλεγχος), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 278 του Ν. 3852/2010, δηλαδή κατόπιν ελέγχου της νομιμότητάς της από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι τόσο οι προσπάθειες της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που είχαν ξεκινήσει το 2007, όσο και η πρόσφατη ανοικτή πρόσκληση προς τις Τράπεζες για το ίδιο ζήτημα, είχαν αποβεί άκαρπες αφού ιδιαίτερα στην τελευταία περίπτωση ανταποκρίθηκε μόνο μια Τράπεζα, η οποία προσέφερε επιτόκιο 9,24%, το οποίο και κρίθηκε ως ασύμφορη οικονομικά λύση.

 

Ουσιαστικά η παραπάνω ρύθμιση που επιτεύχθηκε, πέρα από την συμβολή της στην οικονομική «ανακούφιση» του Δήμου Χανίων, ο οποίος ως εγγυητής και λόγω αδυναμίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κατέβαλλε το τελευταίο διάστημα τους σχετικούς τόκους προς το Τ.Π.&Δ., αποτελεί και μια ιστορική απόφαση που εξασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων και διασφαλίζει τον στρατηγικής σημασίας αναπτυξιακό ρόλο της στον νέο Καλλικρατικό Δήμο Χανίων.

2) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

2007-2013

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων σας ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα 14-11-2011 ξεκινούν οι εργασίες που αφορούν την υλοποίηση της τρίτης φάσης του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ» με προϋπολογισμό  738.000 € (με Φ.Π.Α.), το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ειδικότερα, οι εργασίες της τρίτης φάσης αφορούν την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και πλήρη ανακατασκευή του οδοστρώματος στην οδό Μελετίου Μεταξάκη, στην περιοχή της Νέας Χώρας και εξαιτίας του γεγονότος των συνεχιζόμενων έργων στην οδό Πειραιώς, κρίθηκε απαραίτητη η ρύθμιση της κυκλοφορίας στην συγκεκριμένη περιοχή μέσω της οδού Γερασίμου Παρδάλη, η οποία έχει ως εξής:

Διακόπτεται η κυκλοφορία  και στάθμευση των οχημάτων στην οδό Μελετίου Μεταξάκη  και  ρυθμίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους παράπλευρους δρόμους.

Α. Φάση ρυθμίσεων

1.            Το τμήμα της οδού Πατριάρχου Ιωαννικείου από την οδό Μελετίου Μεταξάκη μέχρι την οδό Γερασίμου Παρδάλη θα αλλάξει κατεύθυνση από Δυσμάς προς Ανατολάς σε Ανατολάς προς Δυσμάς.

2.            Το τμήμα της οδού Γερασίμου Παρδάλη από την οδό Πατριάρχου Ιωαννικείου μέχρι την Ακτή Κανάρη θα γίνει διπλής κατεύθυνσης και

3.Το τμήμα της Ακτής Κανάρη από την οδό Γερασίμου Παρδάλη μέχρι την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης θα γίνει διπλής  κατεύθυνσης .

Β. Φάση ρυθμίσεων