Την παρακολούθηση και αξιολόγησης της εφαρμογής του Ν.3919/2011 για την επαγγελματική ελευθερία και την κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ανέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Συγκεκριμένα το ΚΕΠΕ θα παρακολουθεί και θα συντάσσει έως τον Νοέμβριο 2012 εκθέσεις αξιολόγησης του Ν.3919/2011 στις οποίες θα καταγράφονται οι επιπτώσεις της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου στην ελληνική οικονομία και ειδικότερα στην ενίσχυση του ανταγωνισμού, την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση των τιμών.

Σημειώνεται πως ο Ν.3919/2011 έχει ενεργοποιηθεί από τις 2 Ιουλίου 2011 και με τις διατάξεις του καταργούνται όλοι οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην πρόσβαση και άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος. Ειδικότερα, από τις 2 Ιουλίου 2011, παύει να ισχύει κάθε περιορισμός που:

- Περιορίζει τον αριθμό προσώπων που έχουν πρόσβαση στο επάγγελμα,

- Εξαρτά την χορήγηση άδειας από εκτίμηση ύπαρξης πραγματικής ανάγκης,

- Θέτει γεωγραφικά όρια στο δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος,

- Ορίζει ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ασκούντων το επάγγελμα,

- Απαγορεύει τη δημιουργία περισσότερων εγκαταστάσεων από το ίδιο πρόσωπο,

- Επιβάλλει ή απαγορεύει την διάθεση αγαθών από ορισμένου είδους επαγγελματική εγκατάσταση,

- Επιβάλλει ή απαγορεύει την άσκηση επαγγέλματος υπό ορισμένη εταιρική μορφή,

- Περιορίζει την συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο με κριτήριο την επαγγελματική ιδιότητα των συμμετεχόντων,

- Επιβάλλει υποχρεωτικές κατώτατες τιμές

- Υποχρεώνει τον ασκούντα το επάγγελμα να προσφέρει μαζί με τη δική του υπηρεσία και άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες. ,

Όλοι οι πιο πάνω περιορισμοί αίρονται αυτόματα μετά τις 2 Ιουλίου, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διοικητική πράξη.

Οι εκθέσεις αξιολόγησης του ΚΕΠΕ θα χρησιμοποιούνται από το υπουργείο Οικονομικών και στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την τρόικα, η οποία θα ενημερώνεται με τον τρόπο αυτό για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας στο σκέλος της διευκόλυνσης της επαγγελματικής ελευθερίας.

in.gr