Διαφωνίες από διακήρυξη αλλά και κατακύρωση διαγωνισμού που αφορά στην ανάδειξη μελετητή για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Χανίων.

Αναταράξεις στην διοίκηση του Νοσοκομείου Χανίων έχει προκαλέσει διαγωνισμός με σκοπό την ανάδειξη ανάδοχου για την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής και ωρίμανσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση με εφαρμογή δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων» με προϋπολογισμό σχεδόν 75.000 ευρώ, για το οποίο υπεβλήθη μια προσφορά εταιρείας στην οποία και κατακυρώθηκε αν και τα μισά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταψήφισαν την εισήγηση.

Η διαδικασία ξεκίνησε στις 20 Μαΐου, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου σε συνεδρίασή του ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές για την επαναληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού επιλογής αναδόχου.

Η διακήρυξη αναρτήθηκε με ημερομηνία 27 Μαΐου και στις 16 Ιουνίου που έγινε η αποσφράγιση των προσφορών, διαπιστώθηκε από την αρμόδια επιτροπή πως είχε κατατεθεί μια και μόνο προσφορά από μια εταιρεία με τελική οικονομική προσφορά ύψους 70.500 ευρώ (μέση έκπτωση 5%).
Στις 30 Ιουνίου το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Χανίων συνεδριάζει με θέμα – μεταξύ άλλων – την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής και την ανάδειξη της μιας εταιρείας που κατέθεσε προσφορά ως αναδόχου του έργου.

Όμως, σύμφωνα με τρία μέλη του Δ.Σ., στην διακήρυξη είχαν αλλαχτεί ή προστεθεί όροι διαφορετικοί από εκείνους που είχε εισηγηθεί η Τεχνική υπηρεσία και είχαν εγκριθεί από το Δ.Σ.

Ένας από αυτούς τους όρους είναι στο άρθρο 19.4, η απαίτηση η ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, όρος ο οποίος – σύμφωνα με τα τρία μέλη του Συμβουλίου – δεν υπήρχε αρχικά, δεν είχε εγκριθεί και λειτούργησε αποτρεπτικά στην κατάθεση περισσότερων προσφορών που θα είχαν και καλύτερο οικονομικό όφελος για το Νοσοκομείο.

Μάλιστα ο αναπληρωτής Διοικητής και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Μανώλης Μπολώτης πρότεινε την αναβολή για μια ημέρα της λήψης απόφασης προκειμένου να δοθούν οι αναγκαίες διευκρινήσεις.

Όμως, ο πρόεδρος του ΔΣ και διοικητής του Νοσοκομείου Γιώργος Μπέας, δεν δέχτηκε την αναβολή και έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία στην διάρκεια της οποίας από τα 6 παρευρισκόμενα μέλη 3 ψήφισαν υπέρ και 3 κατά, αλλά υπερίσχυσε η θετική ψήφος του προέδρου του ΔΣ και το θέμα εγκρίθηκε.

Να σημειωθεί πως την εισήγηση καταψήφισαν ο αντιπρόεδρος του ΔΣ και αναπληρωτής Διοικητής Μανώλης Μπολώτης και τα μέλη του Δ.Σ. Κωνσταντίνος Ραισάκης και Μανώλης Φραγκάκης οι οποίοι – όπως αναγράφεται την απόφαση εξέφρασαν τα εξής:

Από την πλευρά τους ο διοικητής του Νοσοκομείου και πρόεδρος του Δ.Σ. Γιώργος Μπέας και τα άλλα δύο μέλη που ψήφισαν θετικά κ.κ. Δημήτρης Παπαδάκης και Νίκος Παντιέρας, επεσήμαναν πως στον αρχικό διαγωνισμό που είχε κηρυχθεί άγονος, υπήρχε η προυπόθεση, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να έχουν τρία ISO αλλά προκειμένου να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός η προϋπόθεση αυτή μειώθηκε σε ένα ISO και οι επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές (με το ISO 9001) είχαν εγκριθεί από το Δ.Σ. της 20ης Μαΐου 

Οι θέσεις των τριών μελών του ΔΣ που ψήφισαν θετικά, όπως αναγράφονται στην απόφαση.