Την παροχή της εγγύησης του Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάλυψη πιστώσεων ύψους έως 30 δισ. ευρώ προς τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα προβλέπει το σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου - Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα» που θα εξετασθεί σήμερα το απόγευμα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Το σχέδιο νόμου έχει ως σκοπό την κύρωση της από 14 Σεπτεμβρίου 2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τη «Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα». Αντικείμενο του είναι η εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να προσαρμοστούν στις τρέχουσες διεθνείς χρηματοοικονομικές συνθήκες οι ρυθμίσεις της με αριθμ. 2/43219/ 0025/6.5.2011 (Β΄ 1143) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Τράπεζα της Ελλάδος για κάλυψη πιστώσεων σε τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα.

Έτσι, το προβλεπόμενο στην υπ' αριθ. 2/43219 /0025/6.5.2011 συνολικό ποσό εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Τράπεζα της Ελλάδος για κάλυψη πιστώσεων σε ελληνικές τράπεζες καθορίζεται πλέον σε 30 δισ. ευρώ ευρώ (από 15δισ. ευρώ που ισχύει) και το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να παρέχεται η εγγύηση αυτή παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 (από 30.9.2011 που ισχύει).

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο «η Τράπεζα της Ελλάδος λαμβάνει κατά την κρίση της ασφάλειες από τα πιστωτικά ιδρύματα».