Είναι προϋπολογισμού 2.752.800 ευρώ

Η Δημοτική Αρχή Αποκόρωνα ανακοινώνει την έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης των τευχών και της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου : «Δίκτυα Άρδευσης κεντρικού Αποκόρωνα», προϋπολογισμού 2.752.800,00 ευρώ. Η έκδοση της παραπάνω απόφασης αποτελεί το τελευταίο βήμα πριν τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου.

Δεν κρύβουμε την ικανοποίησή μας για την εξέλιξη αυτήν αφού το υπόψη έργο αποτελεί αφενός μεν ένα δίκαιο αίτημα, πολλών ετών, των παραγωγών της περιοχής και συνεπώς του Δήμου, από την εποχή του Καποδιστριακού Δήμου Βάμου αφετέρου δε είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών αμιγώς του Δήμου Αποκορώνου, αφού μελετήθηκε από την Τεχνική του Υπηρεσία.

Πρόκειται για την προβλεπόμενη από τον αρχικό σχεδιασμό επέκταση του μεγάλου «Έργου Αξιοποίησης Υδατικού Δυναμικού Δυτικής Κρήτης» (ΟΑΔΥΚ) σε εκτάσεις, οι οποίες σήμερα είτε δεν αρδεύονται καθόλου, είτε αρδεύονται πλημμελώς, μέσω τοπικών, ιδιωτικών συστημάτων.

Το έργο μελετήθηκε και αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά, αρχικά το έτος 2012, από τον τότε Δήμο Βάμου, με ανάδοχο μελέτης τον ΟΑΔΥΚ και προέβλεπε την άρδευση έκτασης 3.500 στρεμ. μέσω αρδευτικών δικτύων αποτελούμενων από αντλιοστάσιο άρδευσης, δεξαμενές και αγωγούς μεταφοράς και διανομής του αρδευτικού νερού. Ο τότε προϋπολογισμός του έργου έφτανε τα 1.950.000 €. Ακολούθησε η κατασκευή από τον ΟΑΔΥΚ, μικρού τμήματος του έργου, προϋπολογισμού 500.000 € περίπου, η ολοκλήρωση όμως του έργου δεν κατέστη εφικτή, αφού έκτοτε δεν υπήρξε κάποιο πρόγραμμα για τη χρηματοδότησή του.

Η παρούσα δημοτική αρχή, γνωρίζοντας ότι επίκειτο πρόγραμμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για τη χρηματοδότηση συλλογικών αρδευτικών δικτύων, σε ολόκληρη την Επικράτεια και γνωρίζοντας επίσης τις υψηλές απαιτήσεις τέτοιων προγραμμάτων, ξεκίνησε έγκαιρα την περαιτέρω και ανάλογη των παραπάνω υψηλών απαιτήσεων του Υπουργείου ωρίμανση του έργου.

Ειδικότερα επικαιροποίησε την τεχνική μελέτη του έργου, ως προς τα τεύχη δημοπράτησης, αφού στο μεταξύ εκδόθηκαν νέα τιμολόγια δημοσίων έργων και τεχνικές προδιαγραφές αλλά και ως προς τη διαστασιολόγηση του αντλιοστασίου άρδευσης και των κεντρικών αγωγών μεταφοράς νερού, ώστε να είναι δυνατή η επέκταση των δικτύων προς Βορρά, σε επιπλέον έκταση 1.500 στρεμ., με παράλληλη αύξηση του προϋπολογισμού του έργου στα 2.752.800,00 €.

Επίσης εκπόνησε τις απαιτούμενες τέσσερεις (4) συνοδές μελέτες, οι οποίες εξέλιπαν και ειδικότερα Γεωργοτεχνική Μελέτη, Γεωργοοικονομική Μελέτη, Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης του έργου και Μελέτη Δυνητικής Εξοικονόμησης Νερού.

Όλες οι παραπάνω μελέτες εγκρίθηκαν με την 304/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ακολούθως, όταν εκδόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η Πρόσκληση για ένταξη έργων στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση : 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 180 εκατομ. €, υπέβαλλε το έργο, έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (120/2018), με πλήρη ωριμότητα, ανάλογη των υψηλών απαιτήσεων του προγράμματος αυτού. Τελικά το έργο εντάχθηκε στο ΠΑΑ 2014-2020, με την με αρ. πρωτ. 4715/02-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΗΚ74653ΠΓ-ΓΗ0) απόφαση, με κωδικό ΟΠΣΑΑ : 0011462859 και με την 85698/27-08-2019 απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η ένταξή του στη ΣΑΕ 082/1 του ΠΔΕ 2019 ενάριθμο έργο 2019ΣΕ08210048.

Επισημαίνεται ότι το υπόψη έργο είναι το μόνο στην Π.Ε. Χανίων, που είχε την ωριμότητα για ένταξη στο παραπάνω πρόγραμμα αλλά και ένα εκ των δύο σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης.

Το έργο έρχεται να λύσει το χρόνιο πρόβλημα των αρδεύσεων στην περιοχή, με επαρκείς ποσότητες ποιοτικού αρδευτικού νερού, που θα έχει ως αποτέλεσμα τόσο την αύξηση της παραγωγής των υφιστάμενων καλλιεργειών όσο και τη δυνατότητα επέκτασής τους με πολύ προσοδοφόρες οικονομικά, υδροβόρες όμως και απαιτητικές σε ποιότητα νερού  καλλιέργειες (αβοκάντο). Αυτά αναλύθηκαν και αποδείχθηκαν διεξοδικά στις συνοδές μελέτες του έργου, που προαναφέρθηκαν, γεγονός που ήταν προαπαιτούμενο για την ένταξη του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Κατόπιν των παραπάνω και σε συνδυασμό με το εκτελούμενο έργο «Ύδρευση Ανατολικού Τμήματος Δ.Ε. Βάμου, Δ. Αποκορώνου, με Νερά Γεωτρήσεων στην Περιοχή Βρυσών» (ενταγμένο στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης), η παρούσα δημοτική αρχή θεωρεί ότι έχει συμβάλει καθοριστικά στην επίλυση τόσο του υδρευτικού όσο και του αρδευτικού προβλήματος αυτής της πράγματι μειονεκτικής από πλευράς υδατικών πόρων περιοχής, χωρίς να απαξιώνει προηγούμενες προσπάθειες. Φυσικά, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων στο Δήμο μας, προς όφελος της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής και της οικονομικής ανάπτυξης των πολιτών, γεγονός που αποτελεί άλλωστε υποχρέωσή μας, βάσει των εκλογικών εντολών τους.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook