Το πλήρες πλαίσιο του υποχρεωτικού εμβολιασμού για τους πολίτες άνω των 60 ετών αποσαφηνίζει αυτή την ώρα ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης μαζί με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Θεοκλή Ζαούτη.

Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας 5-11 ετών, ωστόσο η πλατφόρμα θα ανοίξει μόλις έρθουν στη χώρα τα εμβόλια.

Επίσης, έγινε γνωστό ότι τις επόμενες 24 ώρες η Επιτροπή Εμβολιασμού θα αποφασίσει αν θα μειωθεί το διάστημα της τρίτης δόσης από τη δεύτερη, στο 4μηνο, μία πρόταση που έκανε χθες από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός.

Αναφορικά με το πρόστιμο στους άνω των 60, είπε: «Εως τις 16 Ιανουραρίου όσοι συμπολίτες μας είναι άνω των 60 ετών θα πρέπει να έχουν προγραμματίσει έστω την πρώτη δόση εμβολίου, προκειμένου να μην υπάρχει υποχρέωση ως προς το πρόστιμο των 100 ευρώ. Θα συσταθούν ειδικές επιτροπές που θα εξετάσουν αιτήσεις που δικαιολογούν τα άτομα αυτά για υγειονομικούς λόγους να μην εμβολιαστούν».

Τρίτη δόση στο 4μηνο

Η Επιτροπή Εμβολιασμού εξετάζει το ενδεχόμενο να μειωθεί το διάστημα της αναμνηστικής δόσης, από τους έξι μήνες στους τέσσερις κι εντός του επόμενου 24ωρου θα έχουμε την απόφαση, σημείωσε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Θα δοθεί προτεραιότητα στα ραντεβού της πρώτης δόσης, τόνισε.

Η τροπολογία, οι εξαιρέσεις και τα πρόστιμα 

Όπως σημειώνεται στην τροπολογία για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, για επιτακτικούς λόγους προστασίας δημόσιας υγείας, εμβολιάζονται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού covid-19 όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της ελληνικής επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και 31η Δεκεμβρίου 1961. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως και την 16η Ιανουαρίου 2022, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαοτικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.

Δεν υπέχουν υποχρέωση εμβολιασμού:

(α) όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από τη νόσηση και

(β) όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου.

Ειδικώς τα άτομα με αναπηρία που αδυνατούν να υποβληθούν σε διαδικασία του εμβολιασμού για αντικειμενικούς λόγους, που σχετίζονται με την πραγματική τους κατάσταση, ως συνέπεια των παθήσεών τους, όπως οι βαριές περιπτώσεις αυτισμού και επιληψίας, δύνανται να εξαιρούνται από την υποχρέωση εμβολιασμού, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του θεράποντος ιατρού τους και κατόπιν έγκρισης από τις επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. Δεν εμπίπτουν, επίσης, εψαρμογής του παρόντος οι κατηγορίες εργαζομένων που υποχρεούνται εμβολιασμό κατ’ εψαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130).

4. Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης παρ. 1 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ μηνιαίως. Στην περίπτωση διενέργειας της πρώτης έως και τη 15η μέρα του μήνα και ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, ειδικώς για μήνα αυτό, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 50 ευρώ. 

Εάν η πρώτη δόση γίνει από την 16η μέρα του μήνα και εντεύθεν, επιβάλλεται σύνολο κύρωσης ύψους 100 ευρώ.

Ειδικώς για τον μήνα Ιανουάριο του 2022, για παραβίαση της υποχρέωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 50 ευρώ.

Οι κυρώσεις αίρονται από πρώτη μέρα του επόμενου μήνα από την πραγματοποίηση της πρώτης δόσης. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον  προβλεπόμενο χρόνο, οι κυρώσεις επιβάλλονται από το χρονικό θεμελίωσης της σχετικής υποχρέωσης. 

Το σχετικό πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράπεται αμελλητί από Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 

5. Για επιβολή του διοικητικού προστίμου παρ. 4 διαβιβάζονται περιοδικά τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης και Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασψάλισης, τήρηση όλων των σχετικών εγγυήσεων και εψαρμοζομένου του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 27 Απριλίου 2016, για προστασία των ψυσικών προσώπων έναντι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και κατάργηση οδηγίας 95/46/ΕΚ για Προστασία Δεδομένων [ΓΚΠΔ] (1 119), από εταιρεία επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασψάλισης» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) Γενική Γραμματεία Πληροψοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να προσδιορισθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου των υπόχρεων ψυσικών προσώπων. συνέχεια ΓΓΠΣΔΔ διαβιβάζει τα στοιχεία του πρώτου εδαψίου ΛΑΔΕ. Υπουργείο Υγείας και ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έχουντην ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας και Εκτελούοας Επεξεργασία σύμψωνα τις περ. 7 και 8 του άρθρου του ΓΚΠΔ αντίστοιχα, όπως ορίζεται στα άρθρα 55 και 55Α του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και άρθρο 29 από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Ν 75), οποία κυρώθηκε άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86). Η ΛΑΔΕ ορίζεται ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας αποκλειστικά για σκοπό βεβαίωσης και είσπραξης των δημοσίων εσόδων κατά ΚΕΔΕ και υπό αυτή ιδιότητα διασψαλίζει προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμψωνα ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμψωνα τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η ΓΓΠΣΔΔ ορίζεται ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας για σκοπό ταυτοποίησης των υπόχρεων ψυσικών προσώπων.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook