Στα 45 ευρώ το κεφάλι το κόστος για να μαζεύει τα αδέσποτα από τους δρόμους και μετά από ιατρικές εξετάσεις να τα επιστρέφει στους δρόμους

Την ερχόμενη Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον Δήμο Χανίων για «την παροχή υπηρεσίας περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.160 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (24%)»

Σύμφωνα με την πρόσκληση του Δήμου βάσει του άρθρου 10 του Ν. 4830/2021 προβλέπεται  η εργασία της περισυλλογής  αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Χανίων. «Σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

Για τον λόγο ότι ο Δήμος Χανίων δεν διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, κρίνεται σκόπιμο η παραπάνω εργασία να ανατεθεί σε ιδιώτη.

Αντικείμενο της ανατεθείσας υπηρεσίας θα είναι η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων, και η μεταφορά τους σε κτηνίατρο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Τα ζώα μετά την αναγκαία παροχή κτηνιατρικής φροντίδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4830/2021 θα επιστρέφουν στο οικείο περιβάλλον τους.

Για τη συγκεκριμένη υπηρεσία θα γίνει απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.»

Σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, προβλέπεται η περισυλλογή 200 αδέσποτων με κόστος 45 ευρώ ανα ζώο και συνολικό κόστος 9.000 ευρώ το οποίο με το ΦΠΑ φτάνει στα 11.160 ευρώ.

Για την εκτέλεση της υπηρεσίας της περισυλλογής ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του τα παρακάτω δικαιολογητικά:

▪ Έναρξη επαγγέλματος περισυλλογής και μεταφοράς ζώων συντροφιάς στην Εφορία.
▪ Βεβαίωση παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος  περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς το οποίο να έχει διενεργηθεί από πιστοποιημένο εκπαιδευτή (η βεβαίωση θα συνοδεύεται από την πιστοποίηση του εκπαιδευτή).
▪ Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει κατάλληλο όχημα και εξοπλισμό για την περισυλλογή και μεταφορά των ζώων.

Μπόγιας στην Αθήνα, 1953. Συλλογή ασπρόμαυρων φωτογραφιών του Νίκου Πολίτη

(Μπόγιας στην Αθήνα, 1953. Συλλογή ασπρόμαυρων φωτογραφιών του Νίκου Πολίτη)

Πως προβλέπεται να γίνεται η περισυλλογή των αδέσποτων

Όπως αναφέρει η πρόσκληση «η περισυλλογή θα γίνεται μόνο ύστερα από ειδική εντολή της αναθέτουσας υπηρεσίας και καμία πληρωμή δεν θα πραγματοποιείται εφόσον η υπηρεσία δεν είναι ενήμερη, ακόμα και για έκτακτα περιστατικά. 

Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται εγγράφως από τον Δήμο για την περισυλλογή και θα μεταβαίνει στην περιοχή που βρίσκεται το αδέσποτο ζώο με κατάλληλο όχημα για την ασφαλή μεταφορά του. Το ζώο θα μεταφέρεται στο δημοτικό κτηνιατρείο ή σε συνεργαζόμενο με το Δήμο ιδιωτικό κτηνιατρείο ανάλογα με την περίπτωση, (το οποίο θα το υποδεικνύει η υπηρεσία), και μετά που θα γίνουν οι απαιτούμενες κτηνιατρικές πράξεις θα επανατοποθετείται σε νόμιμο ενδιαίτημα φιλοξενίας ή στο οικείο του περιβάλλον (παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 4830/21). Σε περίπτωση έκτακτου ή επείγοντος περιστατικού η επέμβαση του αναδόχου θα πρέπει να είναι άμεση.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει βεβαίωση στη οποία θα αναγράφονται η ημερομηνία και τοποθεσία περισυλλογής του ζώου και να τηρεί ημερολόγιο εργασιών στο οποίο θα υπάρχει καρτέλα καταγραφής του ζώου με φωτογραφία του και όλα τα στοιχεία που αφορούν την περισυλλογή και επανατοποθέτησή του. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία γραπτώς για την εξέλιξη των εργασιών μηνιαία και κάθε τέλος του μήνα να υποβάλλεται αναλυτικός απολογισμός που θα περιλαμβάνει απαραιτήτως βεβαιώσεις περισυλλογής και τις αντίστοιχες καρτέλες καταγραφής.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για θέματα ασφαλείας κατά την εκτέλεση της Εργασίας.»

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook