Μετά την αναζήτηση…. μπόγια, ο Δήμος Χανίων προχωρά και στην αναζήτηση κτηνιατρείου για την περίθαλψη των αδέσποτων ζώων, μετά την περισυλλογή τους.

Όπως δημοσίευσε το Flashnews.gr, την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον Δήμο Χανίων για «την παροχή υπηρεσίας περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.160 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (24%)»

Τα αδέσποτα θα οδηγούνται σε κτηνιατρείο και μετά που θα γίνουν οι απαιτούμενες κτηνιατρικές πράξεις θα επανατοποθετούνται σε νόμιμο ενδιαίτημα φιλοξενίας ή στο οικείο τους περιβάλλον.

Το επόμενο βήμα από τον Δήμο είναι και η αναζήτηση του κτηνιατρείου στο οποίο θα μεταφέρονται τα αδέσποτα καθώς σύμφωνα με την προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ο Δήμος δεν διαθέτει δημοτικό κτηνίατρο.

Αναλυτικότερα,  πρόκειται για  ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό  για την ανάθεση υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δ.Χανίων».

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη,  «προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών περίθαλψης, στείρωσης και σήμανσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Χανίων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου βάσει του άρθρου 10 του Ν. 4830/2021, σε ιδιώτη κτηνίατρο, διότι ο Δήμος δεν διαθέτει δημοτικό κτηνίατρο.

Σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή, την περίθαλψη, την στείρωση, την σήμανση και την εν γένει διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 105.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Η παροχή υπηρεσίας της περίθαλψης και στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς περιλαμβάνει σειρά κτηνιατρικών πράξεων όπως αντιμετώπιση τραυμάτων, εργαστηριακοί έλεγχοι κ.λ.π. οι οποίες θα παρέχονται σε νόμιμα αδειοδοτημένο χώρο. 

Συγκεκριμένα για την υλοποίηση του προγράμματος πιθανές εργασίες που μπορεί να εκτελεστούν είναι οι παρακάτω :

1. Ορθοπεδικά κατάγματα:
 α. Ανακατάταξη-σταθεροποίηση κατάγματος συντηρητικά
 β. Κάταγμα κνήμης – χειρουργική αντιμετώπιση (με ήλο – με πλάκα)
 γ. Κάταγμα μηριαίου – χειρουργική αντιμετώπιση (με ήλο – με πλάκα)
 δ. Κάταγμα αντιβραχίου – χειρουργική αντιμετώπιση (με ήλο – με πλάκα)
 ε. Κάταγμα γενειακής σύμφυσης σε γάτες

2. Ακτινογραφίες

3. Λοιπές χειρουργικές πράξεις
 α. Κήλες
 i. σε γάτα (βουβωνοκήλη, μετατραυματική κοιλιοκήλη)
 ii. σε σκύλο (ομφαλοκήλη, μετατραυματική κοιλιοκήλη,
 βουβωνοκήλη ετερόπλευρη)
 β. Διαχείριση ανοιχτού τραύματος σε γάτες και σκύλους
 i. επιφανειακού
 ii. με ηρέμηση ή τοπική αναισθησία
 iii. με νάρκωση ή γενική συρραφή
 γ. Πυομήτρα σε γάτες και σκύλους
 δ. Μαστεκτομή-αφαίρεση νεοπλασιών δέρματος
 ε. Στείρωση σε γάτες και σκύλους

4. Αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις ζώου
 α. Γενικές εξετάσεις αίματος
 β. Γενική εξέταση ούρων
 γ. Λεϊσμάνια test (με κλινική εξέταση)
 δ. Λεϊσμάνια test (με ορολογική εξέταση)
 ε. Ερλίχια test (με ορολογική εξέταση)
 στ. Βιοχημική εξέταση ανά παράμετρο

5. Λοιπές κτηνιατρικές πράξεις
 α. Ηρέμηση
 β. Αναισθησία (ενέσιμη – εισπνευστική)
 γ. Ευθανασία
 δ. Αντιμετώπιση δηλητηρίασης (απλή, με καταστολή και πλύση
 στομάχου, με οροθεραπεία).
 ε. Τοποθέτηση microchip και εισαγωγή στοιχείων στη βάση δεδομένων
 του ΥΠΑΑΤ
 στ. Αποπαρασίτωση
 ζ. Εμβολιασμός
 η. Ωτοσκόπηση-Αφαίρεση ξένου σώματος

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 21/01/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:55.

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»,θα γίνει  την  28/01/2022 και ώρα 08:30.

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της, και ισχύει για ένα  έτος ή έως την εξάντληση του αντίστοιχου συνολικού ποσού όποιο έρθει πρώτο, καθώς για κάθε ιατρική πράξη προβλέπεται συγκεκριμένο κόστος.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν και τα εξής δύο άρθρα της προκήρυξης του διαγωνισμού:

Διαδικασία περισυλλογής και επανατοποθέτησης

Το ζώο θα περισυλλέγεται και θα μεταφέρεται στο κατά περίπτωση κτηνιατρείο από το συνεργείο περισυλλογής του Δήμου Χανίων για κτηνιατρική εξέταση, στείρωση, ηλεκτρονική σήμανση, αποπαρασίτωση, τους απαραίτητους εμβολιασμούς και καταγραφή στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση. Αν διαπιστωθεί ότι είναι τραυματισμένο, θα υποβάλλεται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Μετά την θεραπεία του ζώου, αυτό θα επανατοποθετείται, (μόνο μετά από γνωμοδότηση του θεράποντος κτηνιάτρου), από το συνεργείο περισυλλογής του Δήμου. Η επανατοποθέτηση του ζώου θα γίνεται στο οικείο του περιβάλλον εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων εκτός από τις περιπτώσεις τις οποίες:

• το ζώο προέρχεται από χώρους στους οποίους απαγορεύεται να διαβιούν αδέσποτα ζώα συντροφιάς σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4830/21,
• υπάρχει καταγγελία για επιθετικότητα ή/και απομάκρυνση του ζώου, • είναι ηλικίας κάτω από 5 μηνών

Για τις οποίες θα αποφασίζει η πενταμελής επιτροπή του Δήμου Χανίων. 

Υποχρεώσεις αναδόχου

Όταν προσκομίζεται ένα αδέσποτο ζώο συντροφιάς στο ιδιωτικό ιατρείο του αναδόχου αυτός είναι υποχρεωμένος να κάνει τεστ λεϊσμανίασης, αντιλυσσικό εμβόλιο, σήμανση και καταγραφή στην βάση δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η διενέργεια εξετάσεων για Leishmania είναι υποχρεωτική για όλους τους σκύλους πριν από οποιαδήποτε κτηνιατρική πράξη. Για τις περιπτώσεις που εντοπισθεί προσβολή, ο ανάδοχος θα προσκομίζει εκτός από τα πρωτότυπα αποτελέσματα των εξετάσεων και γνωμάτευση όπου θα αναφέρεται εάν το ζώο επιδέχεται θεραπείας ή όχι.

Αν το ζώο είναι υγιές θα στειρώνεται, θα εμβολιάζεται, θα υποβάλλεται σε αποπαρασίτωση και θα επανεντάσσεται μόνο μετά από γνωμοδότηση του θεράποντος κτηνιάτρου στο οικείο του περιβάλλον από το συνεργείο περισυλλογής του Δήμου. Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, λιμάνια, αεροδρόμια και αρχαιολογικούς
χώρους.

Για κάθε ζώο συντροφιάς που θα τύχει οποιασδήποτε μορφής διαχείρισης στα πλαίσια του προγράμματος, θα πρέπει να τηρείται ατομική καρτέλα στην οποία θα περιλαμβάνεται:

1. Η φωτογραφία του αδέσποτου ζώου
2. Το είδος
3. Το φύλο
4. Η φυλή
5. Το μέγεθος
6. Ημερομηνία περισυλλογής
7. Τοποθεσία περισυλλογής
8. Ημερομηνία και είδος εμβολιασμών
9. Ημερομηνία αποπαρασίτωσης
10. Ημερομηνία στείρωσης
 11. Όνομα κτηνιάτρου που διενήργησε τη στείρωση
12. Προορισμός του ζώου (επανένταξη, υιοθεσία, ευθανασία)
13. Ημερομηνία επανένταξης
14. Τόπος επανένταξης
15. Ημερομηνία ευθανασίας του ζώου σε περίπτωση ευθανασίας
16. Ημερομηνία και αιτία θανάτου του ζώου σε περίπτωση θανάτου
17. Αριθμός ηλεκτρονικής ταυτοποίησης

Όλα τα παραπάνω τηρούνται με ευθύνη των αναδόχων κτηνιάτρων στο χρόνο που πραγματοποιούνται, ενώ αυτά θα πρέπει να παραδοθούν στο Δήμο Χανίων μετά το πέρας του προγράμματος.
Ο ελάχιστος αριθμός προγραμματισμένων ραντεβού για περιστατικά ζώων που θα πρέπει ο ανάδοχος να αντιμετωπίσει στη διάρκεια μιας εβδομάδας είναι έξι (6) και τα ραντεβού θα καθορίζονται σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία ανά εβδομάδα.
Επιπλέον θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τα έκτακτα περιστατικά στα οποία κινδυνεύει η ζωή του ζώου.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook