Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεως της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης , οδός Σοφοκλή Βενιζέλου, κτίριο Δελφίνι του Δήμου Ρεθύμνης, την 17η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 το μεσημέρι.

Στην συνεδρίαση θα ληφθή απόφαση για το μοναδικό θέμα της Ημερησίας Διάταξης: Εκλογή Αντιπροέδρου  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ρεθύμνης, για την περίοδο από 09.01.2022 έως 31.12.2023, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄6290), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.746/7-1-2022 (ΦΕΚ 32/Β΄/8-1-2022):

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ανωτέρω ΚΥΑ, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Επισημαίνουμε ότι για τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία είναι απαραίτητη η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook