Η Marfin Popular Bank Public Co. Ltd (Marfin Popular Bank) σημειώνει τις ανακοινώσεις στις οποίες προέβη σήμερα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), και η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ), σχετικά με την κεφαλαιακή άσκηση και παραθέτει τα αποτελέσματά της.

Η κεφαλαιακή άσκηση που προτάθηκε από την ΕAT, και συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 26 Οκτωβρίου 2011, αποσκοπεί στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών με τη δημιουργία προσωρινού κεφαλαιακού αποθέματος (capital buffer) έναντι της έκθεσής τους σε κρατικό χρέος, ώστε αυτό να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Επιπρόσθετα, απαιτείται από τις τράπεζες η δημιουργία ενός κεφαλαιακού αποθέματος (capital buffer) ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο Δείκτης Βασικών Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων (Core Tier 1 ratio) θα ανέλθει στο 9% μέχρι το τέλος Ιουνίου 2012. Ο καθορισμός τυχόν κεφαλαιακού ελλείμματος που προκύπτει βασίζεται σε στοιχεία 30 Σεπτεμβρίου 2011. Το ποσό του κεφαλαιακού αποθέματος για το κυβερνητικό χρέος δεν θα αναθεωρηθεί.

Ο στόχος της κεφαλαιακής άσκησης, η οποία διενεργήθηκε σε 71 Ευρωπαϊκές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Marfin Popular Bank, είναι η δημιουργία ενός έκτακτου και προσωρινού κεφαλαιακού αποθέματος (capital buffer) για την αντιμετώπιση της ανησυχίας των αγορών για την έκθεση των τραπεζών σε κυβερνητικό χρέος και των λοιπών πιστωτικών κινδύνων που σχετίζονται με το τρέχον δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Αυτό το κεφαλαιακό απόθεμα δε θα έχει ως βασικό στόχο την κάλυψη ζημιών από την έκθεση σε κυβερνητικό χρέος, αλλά να κατευνάσει τις ανησυχίες των αγορών για την ικανότητα των τραπεζών να αντιμετωπίσουν μια σειρά ακραίων καταστάσεων, διατηρώντας επαρκή κεφάλαια.

Μετά την ολοκλήρωση της κεφαλαιακής άσκησης που διενεργήθηκε από την ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία με την ΚΤΚ, προέκυψε ότι:

Το επιπρόσθετο κεφαλαιακό έλλειμμα έως το τέλος Ιουνίου 2012 για τη Marfin Popular Bank υπολογίζεται στo € 1,971 εκ.

Επιπρόσθετα, η Marfin Popular Bank θα εξασφαλίσει ότι μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2012, ο Δείκτης Βασικών Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων (Core Tier 1 ratio) θα ανέλθει στο 9%, και για το σκοπό αυτό θα υποβάλει, μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2012, ένα συνολικό πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης στην ΚΤΚ. Με το πλάνο αυτό η Marfin Popular Bank θα παρουσιάσει τον προτεινόμενο συνδυασμό μέτρων για την επίτευξη του απαιτούμενου στόχου ύψους 9%, για να καλύψει το απαιτούμενο κεφαλαιακό έλλειμμα μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Το πλάνο θα συζητηθεί με την ΚΤΚ, σε διαβούλευση με τις άλλες εποπτικές αρχές και την ΕΑΤ.

Το πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Marfin Popular Bank, αναμένεται να αποκαταστήσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των επενδυτών, να διευκολύνει περαιτέρω την πρόσβαση της τράπεζας στις αγορές χρήματος, αλλά και να διασφαλίσει το σημαντικό ρόλο της τράπεζας να συνεχίσει να παρέχει στήριξη στην οικονομία.

Η μεθοδολογία στην οποία βασίστηκε η κεφαλαιακή άσκηση δημοσιεύτηκε από την ΕΑΤ πριν από την ανακοίνωση της, διασφαλίζοντας έτσι την ομοιογενή εφαρμογή της άσκησης από όλες τις τράπεζες του Ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος που συμμετείχαν σε αυτήν.


zougla.gr