Μείωση των οργανικών μονάδων περίπου κατά 40% περιλαμβάνει το σχέδιο για το νέο οργανόγραμμα του ΥΠΕΚΑ, που εκπονήθηκε κατόπιν εκτεταμένης εσωτερικής διαβούλευση και έχει ως κύριο στόχο τον εξορθολογισμό της λειτουργίας του υπουργείου και τον εκσυγχρονισμό των δομών του.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για τη διαμόρφωση του νέου οργανογράμματος ως βασικός κανόνας τέθηκε η ύπαρξη κατ' ελάχιστον τριών διευθύνσεων σε κάθε γενική διεύθυνση και τριών τμημάτων σε κάθε Διεύθυνση, προκειμένου η νέα οργανωτική δομή να είναι λειτουργική και αποτελεσματική.

Το νέο οργανόγραμμα περιλαμβάνει τη συγκέντρωση όλων των υποστηρικτικών μονάδων (διοικητικά και οικονομικά θέματα, νομική υποστήριξη, πληροφορική κλπ.) σε μία Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι λειτουργίες αυτές είναι σήμερα κατακερματισμένες σε τρεις γραμματείες και πέντε γενικές διευθύνσεις.

Επιπλέον, καταργούνται διευθύνσεις και τμήματα που παραμένουν ανενεργά επί σειρά ετών, λόγω έλλειψης ουσιαστικού αντικειμένου ή μεταφοράς αρμοδιοτήτων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή στις Περιφέρειες.

Στο νέο οργανόγραμμα ενσωματώνονται οι διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, και Αρχιτεκτονικής οι οποίες έχουν συσταθεί με πρόσφατους νόμους.

Επιπροσθέτως, συστήνεται στη γενική γραμματεία Περιβάλλοντος διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας, η οποία θα στελεχωθεί κατά προτεραιότητα και στην οποία θα συγκεντρωθούν όλες οι μονάδες του ΥΠΕΚΑ, οι οποίες παρακολουθούν τα θέματα κλιματικής αλλαγής.


in.gr