Óôéãìéüôõðï áðü ôï íïóïêïìåßï "Åõáããåëéóìüò" ôï ÓÜââáôï 16 Éáíïõáñßïõ 2021, üðïõ îåêßíçóáí ïé åìâïëéáóìïß ôùí áôüìùí Üíù ôùí 85 åôþí, óýìöùíá ìå ôçí ðñïôåñáéïðïßçóç ôçò ÅèíéêÞò ÅðéôñïðÞò Åìâïëéáóìþí. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Οι ώρες και τα εμβόλια ανά ημέρα

Από την διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα εμβολιασμού από την Δευτέρα 9 Μαΐου, θα είναι το ακόλουθο:

  • Εμβόλιο Johnson και Johnson, κάθε Δευτέρα 08:00 έως 15:00
  • Εμβόλιο Pfizer, κάθε Τρίτη 08:00 έως 15:00
  • Εμβόλιο Novavax, κάθε Τετάρτη 08:00 έως 15:00
  • Εμβόλιο Pfizer Παιδιατρικό, κάθε Παρασκευή 14:00 έως 20:00

Tags:

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook