Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης), ως φορέας εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ, έχει σχεδιάσει, σε συνεργασία με τη N.E. Ρεθύμνου TEE /TΔK, τη διενέργεια εκπαιδευτικών κύκλων για όλα τα προγράμματα Ενεργειακών Επιθεωρητών, Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού.

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση Οριστικών Αδειών για Ενεργειακούς Επιθεωρητές (με δεκαετή ισχύ), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 100/και της 192/31-10-2011 ΚΥΑ «Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β΄).

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΕΚΑ (287/28.11.2011), όσοι Προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές, είτε διπλωματούχοι μηχανικοί, ή πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικοί με αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας επιθυμούν να αποκτήσουν Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίων ή Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης ή Εγκαταστάσεων Κλιματισμού (με προϋπόθεση να διαθέτουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/ και επιστημονική εμπειρία) καλούνται να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε πιστοποιημένους από το ΥΠΕΚΑ φορείς εκπαίδευσης.

(α) Επιθεωρητές Κτιρίων
(β) Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης
(γ) Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού
Η προβλεπόμενη διαδικασία έχει ως εξής:

1. Εγγραφή σε φορέα εκπαίδευσης.
Κατά την εγγραφή, ο υποψήφιος λαμβάνει σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου από τον φορέα εκπαίδευσης.

2. Ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr.
Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. Μεταξύ των άλλων δηλώνετε την επωνυμία του φορέα εκπαίδευσης και το σχετικό αριθμό εγγραφής. Η είσοδος είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψηφίους ανεξάρτητα από το εάν έχουν εγγραφεί στο παρελθόν στην ιστοσελίδα. Επιλέγετε ανάλογα εάν είστε ήδη προσωρινός ενεργειακός επιθεωρητής ή εάν έχετε ήδη κωδικούς στο www.buildingcert.gr.
Με την υποβολή της προαναφερόμενης ηλεκτρονικής αίτησης σας, αποκτάτε τον μοναδικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ).

3. Εκπαίδευση του υποψήφιου.
Η εκπαίδευση γίνεται με τη βοήθεια κατάλληλων εκπαιδευτικών εγχειριδίων που ανταποκρίνονται στην ύλη του κάθε μαθήματος και τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα ΤΕΕ (portal.tee.gr), του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr) και του www.buildingcert.gr. Με το πέρας της εκπαίδευσης και εφόσον οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθήσουν παραδόσεις, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας των κυρίων μαθημάτων, οι φορείς εκπαίδευσης χορηγούν «Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης» στους εκπαιδευόμενους, και αποστέλλουν ονομαστικό κατάλογο των εκπαιδευομένων στο ΥΠΕΚΑ και στο ΤΕΕ.

4. Εξετάσεις υποψηφίου – Αποστολή δικαιολογητικών – Χορήγηση άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή.
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι υποψήφιοι, προκειμένου να λάβουν άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή και να εγγραφούν στα οικεία Μητρώα, είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν σε διαδικασία εξετάσεων, που θα διενεργηθούν από το ΤΕΕ μετά από δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης.

Τα μαθήματα των παραπάνω εκπαιδευτικών προγραμμάτων διενεργούνται σε κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες στο Ρέθυμνο, (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. - Περιφέρειας Κρήτης, Ηγ. Γαβριήλ 103-105), πιστοποιημένες από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (ΕΚΕΠΙΣ).

Με τη συμπλήρωση του πρώτου τμήματος θα ανακοινωθεί αναλυτικό πρόγραμμα.

Δηλώσεις συμμετοχής (αίτηση) μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-14:00, στα γραφεία του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αιτήσεις μέσω fax στον αριθμό 2831040055 ή με e-mail στη διεύθυνση [email protected]

Παρακαλούμε να αποσταλούν το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να παραλάβετε το αριθμό πρωτοκόλλου και να σας συμπεριλάβουμε στις εκπαιδευτικές ομάδες (επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας, βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης, Ηγ. Γαβριήλ 103-105 (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα) 2ος όροφος & στα τηλέφωνα, 2831040052-51-53-58.