Όπως σημειώνεται από τη Διεύθυνση Δασών Νομού Χανίων ο κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του μέχρι την Κυριακή 31 Ιουλίου.

Τονίζεται δε ότι, “οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων”.

H σχετική απόφαση- πρόθεση εκ μέρους του κ. Σκρέκα είχε γίνει γνωστή πριν από μερικές ημέρες με τη σχετική απόφαση να δημοσιεύεται την Παρασκευή (22/7).

Αναλυτικά η απόφαση:

Έχοντας υπόψη :

1.Την 1362/12-02-2021 (ΑΔΑ 9ΣΑΦΟΡ1Θ-5Ξ6) απόφαση και την υπ΄αριθμ. 1493/22-02-2021(ΑΔΑ ΨΘΜΣΟΡ1Θ-96Τ)Τροποποιητική απόφαση της Δ/νσης Δασών Χανίων

2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4958/22 (ΦΕΚ Α΄ 142/21.07.2022) «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη ΠΕ Χανίων και εφόσον διαφωνεί με τον χαρακτήρα που αποδίδει ο χάρτης στην έκταση του, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του ή την αίτηση διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία λήγει στις 31 Ιουλίου 2022 ημέρα Κυριακή (2. Σχετ).

Τονίζουμε ότι οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων.

Οι πολίτες που έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αντίρρηση χωρίς παράβολο (εκκρεμείς υποθέσεις πράξεων χαρακτηρισμού και αποφάσεων επιτροπών) παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία (στο τηλ. 28210.84211) άμεσα, προκειμένου το Σ.Υ.Α.Δ.Χ. να υποβάλει την αντίρρηση τους εμπρόθεσμα.

Υπενθυμίζεται ότι, για να θεωρηθεί πλήρης και ολοκληρωμένη κάθε υποβολή αντίρρησης/προδήλου, πρέπει να κατατεθεί στη Δ/νση Δασών Χανίων φυσικός φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται ανά περίπτωση.

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι, για τις εκτάσεις για τις οποίες δεν θα ασκηθούν αντιρρήσεις, ο μερικά κυρωμένος δασικός χάρτης δημοσιεύεται στο ΦΕΚ και ο χαρακτήρας της έκτασης θεωρείται οριστικός.

Οδηγίες για την υποβολή και πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης, με πρόσβαση στο υλικό που έχει δημιουργήσει και διαθέσει ελεύθερα η Δνση Δασών Χανίων ( https://www.crete.gov.gr/dasikoi-xartes ).

Λαμβάνοντας υπόψιν, με βάση πρότερη εμπειρία μας, τις διάφορες τεχνικής φύσης δυσκολίες που προκύπτουν στην ειδική εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων, λόγω φόρτου εργασιών κατά τις τελευταίες ημέρες προθεσμιών υποβολής αντιρρήσεων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μεριμνήσουν έγκαιρα για την υποβολή των αιτημάτων τους.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook