Στην Τράπεζα της Ελλάδος θα παραδώσει ο ελεγκτικός οίκος της BlackRock τη διαγνωστική μελέτη για τις επισφάλειες στα δανειακά χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών.

Η έκθεση αυτή θα μελετηθεί από την εγχώρια νομισματική αρχή και την τρόικα, προκειμένου να υπολογιστούν οι επιπλέον προβλέψεις που θα αναγκαστούν να διενεργήσουν τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η BlackRock στη μελέτη της θα παρουσιάζει για κάθε τράπεζα τις προβλέψεις της για την πορεία των «προβληματικών» δανείων σε βάθος τριετίας.