Ποσοτικούς στόχους για τους προϊσταμένους των 35 μεγαλύτερων εφοριών της χώρας και των ελεγκτικών υπηρεσιών (ΣΔΟΕ, Τελωνείων και Ελεγκτικών Κέντρων) καθιερώνει το υπουργείο Οικονομικών ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζει λίστες φορολογούμενων προς έλεγχο οι οποίες θα προκύπτουν αποκλειστικά με την εφαρμογή 420 κριτηρίων κινδύνου φοροδιαφυγής μέσω του συστήματος ελέγχου Elenxis.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευάγγ. Βενιζέλου, καθιερώνεται ετήσια θητεία για τους προϊσταμένους των ελεγκτικών μηχανισμών και η αποτελεσματικότητά τους θα ελέγχεται ανά τρίμηνο.

Η θητεία κάθε προϊσταμένου λύεται αυτοδίκαια με την πάροδο ενός έτους. Σε περίπτωση επίτευξης των στόχων μπορεί να ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές.Με άλλη εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Π. Οικονόμου, όσον αφορά τις υποθέσεις που θα επιλέγονται προς έλεγχο διευκρινίζονται τα εξής:

Τις λίστες των υποψηφίων για έλεγχο υποθέσεων θα επεξεργάζονται οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών. Στη συνέχεια, οι προτάσεις θα αξιολογούνται από το γενικό διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ο οποίος, μέσω του συστήματος ELENXIS, θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει τις υποβληθείσες προτάσεις.

Μετά την έγκριση ή απόρριψη από τη λίστα των υποχρεωτικά ελεγκτέων υποθέσεων, ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας θα προβαίνει στην έκδοση εντολών ελέγχου μέσω του συστήματος ELENXIS.