Εντολή για εντατικούς ελέγχους βάσει των στοιχείων που προέκυψαν από τις διασταυρώσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) θα δώσει σήμερα ο υφυπουργός Οικονοµικών κ. Δ. Κουσελάς στους επικεφαλής των μεγαλύτερων εφοριών της χώρας.

Στη συγκεκριμένη σύσκεψη θα τεθούν μηνιαίοι στόχοι για την αύξηση των εσόδων σε κάθε Εφορία, ενώ θα δοθούν εντολές στους Εφόρους να αρχίσουν ελέγχους σε όσους υπάχθηκαν στην περαίωση και σε όσους δεν υπέβαλαν ΦΠΑ το Δεκέµβριο.

Ο υφυπουργός Οικονομικών θα ζητήσει από τους Εφόρους τα εξής.

-Μέχρι και τις 24 Ιανουαρίου οι ∆ΟΥ θα πρέπει να έχουν εκδώσει και να έχουν ταχυδροµήσει τα σηµειώµατα περαίωσης στους φορολογουµένους που υπέβαλαν αίτηση για να υπαχθούν στη ρύθµιση µέχρι και τις 31 ∆εκεµβρίου του 2010 Η προθεσµία για την περαίωση λήγει στις 28 Ιανουαρίου.

-Να προχωρήσουν σε τακτικούς ελέγχους τόσο για όσους δεν θέλησαν να ενταχθούν στην περαίωση όσο και για όσους εξαιρέθηκαν από αυτήν.Στην πρώτη κατηγορία, η Εφορία θα προχώρησε σε δειγµατοληπτικούς ελέγχους µε συγκεκριµένα κριτήρια κινδύνου, δηλαδή θα ξεκινήσει από όσους οι δηλώσεις εισοδήµατος παρουσιάζουν «δυσαρµονία» µε την ακίνητη περιουσία που εµφανίζουν. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι πολύ µεγάλες επιχειρήσεις µε τζίρο άνω των 20 εκατ. ευρώ και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία αξίας άνω των 400.000 ευρώ.

-Να προχωρήσουν στον έλεγχο όσων δεν είχαν καταβάλει το 2007 Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ). Πολλοί ήταν αυτοί που δεν υπέβαλαν δήλωση όταν ήταν σε ισχύ ο ΦΜΑΠ και εντοπίστηκαν στη συνέχεια, το 2008, από την υποχρεωτική υποβολή του Ε9, στο πλαίσιο εφαρµογής του νέου µέτρου για την καταβολή του ΕΤΑΚ.

 -Να ενισχύσουν τους προσωρινούς ελέγχους για την έγκαιρη απόδοση του ΦΠΑ. Οι έλεγχοι θα αρχίσουν από αυτούς και όσοι εντοπίζονται να έχουν εκκρεµότητες µε τον ΦΠΑ θα καλούνται τηλεφωνικά ώστε µέσα σε πέντε ηµέρες να επισκεφθούν τη ∆ΟΥ και να υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις, αλλά και να πληρώσουν τους φόρους που αναλογούν µε τις προσαυξήσεις.