Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα "Πράσινος Τουρισμός" σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Αναπτυξιακή Κρήτης.

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων η 31 Μαρτίου.

Το πρόγραμμα έχει κεντρικό στόχο την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιλέξιμων τουριστικών επιχειρήσεων, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη σωστή και υπεύθυνη διαχείριση του ύδατος και των απορριμμάτων, καθώς και την υλοποίηση διαδικασιών που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον ενώ παράλληλα προωθούν την ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων σε περιβαλλοντικά θέματα.

Χρηματοδοτικά όρια:

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις 15.000,00€, ενώ ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 400.000,00€. Για την περιφέρεια Κρήτης η συμμετοχή του δημοσίου στη χρηματοδότηση κάθε έργου φτάνει το 40% ενώ για το σύνολο του προγράμματος το Ελληνικό Δημόσιο θα διαθέσει 30εκ.ευρώ.

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έχει στόχο στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε.