Ζημίες ύψους 91,7 εκατ. ευρώ σημείωσε ο ΟΤΕ στο τέταρτο τρίμηνο του 2010 εξαιτίας της ύφεσης και της έκτακτης επιβάρυνσης που αφορά το κόστος του προγράμματος εθελουσίας εξόδου.

Οι καθαρές ζημίες διαμορφώθηκαν στα 91,7 εκατ. ευρώ, πολύ υψηλότερες των 22,6 εκατ. ευρώ που είχαν προβλέψει οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2009, η εταιρία είχε ζημίες 29 εκατ. ευρώ.

Ο ΟΤΕ είπε τον προηγούμενο μήνα ότι τα αποτελέσματά του θα επιβαρυνθούν με 130 εκατ. ευρώ λόγω της επιβάρυνσης που προκάλεσε το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου 2005-2006.

Στο σύνολο του 2010, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 39,6 εκατ. ευρώ, από 410,9 το 2009.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι αντίξοες οικονομικές συνθήκες και η μειωμένη καταναλωτική δραστηριότητα, σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται, συνέχισαν να επηρεάζουν αρνητικά τον ΟΤΕ, που κατέγραψε μείωση στα έσοδα ύψους 12,4% το Δ’ τρίμηνο 2010.

Σε συγκρίσιμη βάση (εξαιρουμένων των εσόδων της Zapp στη Ρουμανία τo Δ’ τρίμηνο του 2010) τα έσοδα μειώθηκαν κατά 12,8% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2009.

Ως αποτέλεσμα της μείωσης των εισοδημάτων, ενδεικτική της οποίας ήταν η μείωση του ΑΕΠ κατά 6,6% κατά το Δ’ τρίμηνο, τα έσοδα του Ομίλου στην Ελλάδα μειώθηκαν σημαντικά, τόσο στη σταθερή όσο και στη κινητή τηλεφωνία, ενώ τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία κατέγραψαν επίσης διψήφιο ποσοστό μείωσης.

Τα έσοδα της διεθνούς κινητής τηλεφωνίας επέδειξαν μεγαλύτερη σταθερότητα.

Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των απομειώσεων, καθώς και των χρεώσεων που σχετίζονται με τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, ανήλθαν στα €886,4 εκατ., το Δ’ τρίμηνο του 2010, μειωμένα κατά 12,4% από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, σύμφωνα με τη μείωση στα έσοδα.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες χρεώσεις από τους εγχώριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, το χαμηλότερο κόστος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού καθώς και στις σημαντικές προσπάθειες διατήρησης του κόστους σε όλες τις δραστηριότητες, που είχαν ως αποτέλεσμα χαμηλότερα έξοδα μισθοδοσίας και λοιπά έξοδα.

Το τρίμηνο επιβαρύνθηκε επίσης από έκτακτη επιπλέον οικονομική επιβάρυνση ύψους €129,8 εκατ. που επιβλήθηκε στον ΟΤΕ και αφορά στο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης του ΟΤΕ (2005-2006). Ο ΟΤΕ θα προσφύγει κατά αυτής της απόφασης.

Οι αποσβέσεις (συμπεριλαμβανομένων των απομειώσεων) σημείωσαν σημαντική αύξηση κυρίως λόγω της απομείωσης ύψους 244,5 εκατ. ευρώ της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της RomTelecom.

Η συνολική επιβάρυνση, λόγω της απομείωσης αυτής, για τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου, αφαιρώντας προβλέψεις που είχαν πραγματοποιηθεί σε προηγούμενα έτη σε επίπεδο Ομίλου καθώς και φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθε στα 77,6 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Mιχάλης Τσαμάζ δήλωσε:

«Το 2010, αντιμέτωποι με εμπόδια χωρίς προηγούμενο σε όλα τα επίπεδα δραστηριοποίησης, καταφέραμε, αξιοποιώντας κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας, να συγκρατήσουμε τη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας και των χρηματορροών. Όμως, τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν αρνητικά από απομειώσεις αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων στη Ρουμανία και επιπρόσθετα κόστη που σχετίζονταν με προγράμματα πρόωρης αποχώρησης εργαζόμενων προηγουμένων ετών».

» Το 2011 θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ανάσχεσης του ρυθμού μείωσης των εσόδων και της κερδοφορίας του Ομίλου, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουμε τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους μας. Θα αξιοποιήσουμε την αποδεδειγμένη εμπειρία μας για να αρχίσουμε τη μετεξέλιξη του ΟΤΕ σε μια ανταγωνιστική εταιρεία».