Απαντώντας στην Ερώτηση της Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ, κ. Σκραφνάκη Μαρίας, σχετικά με τα αιτήματα των υπαλλήλων εξωτερικής φρουράς των φυλακών για την ενίσχυση του έργου τους, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρ. Παπουτσής, αναφέρει τα εξής:

«Η συνοδεία των κρατουμένων κατά τη μεταγωγή τους στα δικαστήρια όπου καλούνται και η φρούρηση αυτών στις δικαστικές αίθουσες έχουν αναληφθεί από την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 12 του ν. 3038/2002 καθορίστηκε ότι, για τη διενέργεια των πάσης φύσεως μεταγωγών, οι Υπηρεσίες Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης σε όλη τη χώρα ενισχύονται με προσωπικό και μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, όπου τα έργα αυτά θα εκτελούνται από την Ελληνική Αστυνομία μέχρι την 31-12-2002, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 30-06-2003, ύστερα από κοινή Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Επίσης, με την ίδια διάταξη παρατάθηκε και η παραμονή αξιωματικών και βαθμοφόρων της Ελληνικής Αστυνομίας προς ενίσχυση των Υπηρεσιών Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης σε όλη τη χώρα.

Ωστόσο, κατόπιν αλλεπάλληλων νομοθετικών ρυθμίσεων, με πλέον πρόσφατη την υπ' αριθ. 171 Κ.Υ.Α. από 02-01-2012 (ΦΕΚ Β' 111) των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη, οι προθεσμίες (για την παραμονή των βαθμοφόρων αστυνομικών υπαλλήλων στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, την εκτέλεση των μεταγωγών στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, καθώς και την παροχή συνδρομής με προσωπικό στις λοιπές περιοχές της χώρας στις οποίες εδρεύουν Φυλακές) παρατάθηκαν για ένα ακόμη έτος, ήτοι έως 12-09-2012. Σήμερα, στα πλαίσια της παρεχόμενης από την Ελληνική Αστυνομία συνδρομής, παραμένουν ακόμη 102 αξιωματικοί και βαθμοφόροι του Σώματος, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προαγωγής των εξωτερικών φρουρών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο βαθμό του υπαρχιφύλακα Β'.

Πέραν αυτών, σας πληροφορούμε ότι, με διατάξεις του π.δ. 25/2011 ιδρύθηκαν Τμήματα Μεταγωγών-Δικαστηρίων σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, μεταξύ αυτών και στο Ηράκλειο, προκειμένου να αναβαθμιστεί τόσο το ευρύτερο σύστημα μεταγωγής κρατουμένων σε όλη τη χώρα, όσο και η αστυνόμευση στην ευρύτερη περιοχή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου. Στις νεοϊδρυθείσες Υπηρεσίες, κατανεμήθηκαν οι αναγκαίες για τη λειτουργία τους οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού, οι οποίες ελήφθησαν από Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων στις οποίες υπήχθησαν διοικητικά, καθώς και από άλλες Υπηρεσίες των οικείων Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων, δεδομένου ότι στην παρούσα χρονική περίοδο, δεν είναι δυνατή η αύξηση της συνολικής οργανικής δύναμης του Σώματος.

Σε ό,τι ειδικότερα αφορά το Τμήμα Μεταγωγών-Δικαστηρίων Ηρακλείου, σας ενημερώνουμε ότι, το εν λόγω Τμήμα έχει συσταθεί και ήδη λειτουργεί από την 22-10-2011, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του συστήματος μεταγωγής κρατουμένων στο Ηράκλειο και κατ' επέκταση στην Κρήτη.»