Απαντώντας στην Ερώτηση της Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ, κ. Σκραφνάκη Μαρίας, σχετικά με τον καθορισμό μειωμένου αριθμού ημερομισθίων για τη χορήγηση παροχών ασθένειας στους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., καθώς και την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ανέργους, ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γιώργος Κουτρουμάνης, απαντάει τα εξής:

«Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, για την περίοδο από 1-3-2012 έως 28-2-2013, καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2011), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.

Η Πολιτεία επίσης, έχει μεριμνήσει και για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ανέργους.

Έτσι, οι άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών καλύπτονται από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, για τον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος εφόσον: α. έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ επί ένα συνεχές δίμηνο, το αμέσως προηγούμενο της υποβολής της αίτησης τους για υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ και κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα, β. δεν ασφαλίζονται από ίδιο δικαίωμα ή ως μέλη οικογένειας, γ. δε σπουδάζουν σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η ασφαλιστική κάλυψη διαρκεί μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας και εφόσον παραμένουν άνεργοι.

Οι άνεργοι ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 (Α' 273), καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ασφαλίζονταν πριν τη διακοπή της εργασίας τους, για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και εφόσον εξακολουθούν να παραμένουν άνεργοι.

Η χρονική περίοδος ασφαλιστικής κάλυψης των ανωτέρω ανέργων παρατείνεται για ένα έτος από τη λήξη έως την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Τέλος, οι μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των πενήντα πέντε (55) ετών καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από το Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ, η ασφαλιστική κάλυψη των οποίων αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και λήγει με την ανάληψη εργασίας ή τη συνταξιοδότηση τους από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.

Τις ανωτέρω παροχές, δικαιούνται και τα μέλη οικογένειας των ανέργων ασφαλισμένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ, εφόσον δεν ασφαλίζονται για οποιοδήποτε λόγο στο δημόσιο ή σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.»