Αυξημένη τιμή κατά 10% θα λαμβάνουν τα φωτοβολταϊκά πάρκα που έχουν χρησιμοποιήσει σε ποσοστό 80% εγχώρια παραγόμενο εξοπλισμό, προβλέπει ρύθμιση που προστέθηκε από το ΥΠΕΚΑ στο νομοσχέδιο του Helios. Η συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπει ειδικότερα ότι προϋπόθεση είναι ο εξοπλισμός των εν λόγω σταθμών να προέρχεται απο προϊόντα που παρήχθησαν σε χώρα της Ε.Ε. ή της ευρωπαϊκής οικονομικής ζώνης. Το ακριβές ποσό της ενίσχυσης θα καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, με την οποία θα καθορίζονται και οι λεπτομέρειες της ενίσχυσης. Πρόκειται για μία από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο και επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην αγορά των ΑΠΕ και των φωτοβολταϊκών. 

Ειδικότερα στις τροπολογίες που κατατέθηκαν προβλέπονται τα εξής: 

Για το feed in tariff που λαμβάνουν οι ΑΠΕ, πλην φωτοβολταϊκών, αλλάζει η διαδικασία ετήσιας αναπροσαρμογής του που μέχρι σήμερα γινόταν με υπουργική απόφαση και συνδέεται με τον πληθωρισμό. Έτσι κάθε χρόνο θα αναπροσαρμόζεται λαμβάνοντας το 25% του πληθωρισμού.

Για τις δημοπρασίες δικαιωμάτων ρύπων προβλέπεται η διάθεση του συνόλου των εσόδων από τους πλειστηριασμούς για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. 

Για το ειδικό τέλος ΑΠΕ, προβλέπεται η μετονομασία του και η μετατροπή του σε Ειδικό Τέλος για τη Μείωση των Εκπομπών Αερίων Ρύπων. 

Για τα φωτοβολταϊκά προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης τμηματικής άδειας λειτουργίας για έργα που έχουν αποπερατωθεί τουλάχιστον σε ποσοστό 50% της συνολικής ισχύος της άδειας. Η άδεια χορηγείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε εκκρεμοδικία ή σε λόγους που δε συνιστούν παράλειψη ή υπαιτιότητα του κατόχου της άδειας. 

Δίνεται χρονική παράταση σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν βάσει του νόμου 3851/2010 για φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας (η δυνατότητα αυτή πλέον καταργήθηκε) εφόσον συνεχίζει να υφίσταται επενδυτικό ενδιαφέρον από τον αιτούντα. Επίσης προβλέπεται ότι δε θεωρούνται γαίες υψηλής παραγωγικότητας οι εκτάσεις εκατέρωθεν των εθνικών οδών σε βάθος 600 μέτρων. 

Καθορίζονται συγκεκριμένοι όροι διαδικασίες και κριτήρια προτεραιότητας για τα αιτήματα σύνδεσης. Επίσης εισάγονται ρυθμίσεις με τις οποίες αποφεύγεται η αδικαιολόγητη καθυστέρηση προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών για την οριστικοποίηση της προσφοράς σύνδεσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι η ισχύς των οριστικών προσφορών σύνδεσης που λήγουν κατά τη διάρκεια ισχύος χορηγηθείσας άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής , παρατείνεται αυτοδικαίως έως την ημερομηνία λήξης της χορηγηθείσας άδειας αποτρέποντας τυχόν δυσμενή θέση κατόχου να απωλέσει τη μέχρι εκείνη χρονική στιγμή διαθέσιμη ισχύ του δικτύου ενόψει ολοκλήρωσης εγκατάστασης του σταθμού του. 

Για τις αιτήσεις φωτοβολταϊκών που είχαν κατατεθεί στη ΡΑΕ προ του 3851/2010 προβλέπεται η κατά προτεραιότητα εξέταση αιτημάτων προσφορών σύνδεσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο επενδυτής θα καταθέσει εγγύηση.

capital.gr