Στο ποσό των 14.721.500 ανήλθαν τα πρόστιμα που καταλογίστηκαν σε βάρος υπόχρεων εργοδοτών το 2011, για περιπτώσεις ανασφάλιστης εργασίας, όπως προκύπτει από έγγραφο του υπουργού Εργασίας, που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

«Από τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν συνολικά από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από τα αρμόδια Ελεγκτικά Όργανα των υποκαταστημάτων και παραρτημάτων, για το έτος 2011 συντάχθηκαν 13.302 Πράξεις Επιβολής Προστίμου Ακαταχώριστων Εργαζόμενων (ΠΕΠΑΕ) και καταλογίστηκε το ποσό των 14.721.500 ευρώ σε βάρος υπόχρεων εργοδοτών» αναφέρεται στο έγγραφο του κ. Κουτρουμάνη.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το υπουργείο, το ποσό που έχει εισπραχθεί δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς, διότι αφενός μπορεί να έχουν υποβληθεί ένδικα μέσα και αφετέρου οι εκάστοτε ρυθμίσεις καθυστερούμενων οφειλών προβλέπουν μειώσεις των αυτοτελών προστίμων.