Ανοδικά κινήθηκαν τα επιτόκια καταθέσεων τον Φεβρουάριο. Οι ελληνικές τράπεζες, στην προσπάθειά τους να συγκρατήσουν τη συνεχιζόμενη εκροή καταθέσεων, υποχρεώθηκαν να προσφέρουν στην πελατεία τους υψηλότερες αποδόσεις στα καταθετικά προϊόντα. Σε αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκε το κόστος του χρήματος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, καθώς τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν για τον ίδιο μήνα μικρή αποκλιμάκωση των επιτοκίων χορηγήσεων.

Πιο αναλυτικά, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 0,07% και διαμορφώθηκε στο 4,86%, ενώ το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων αυξήθηκε κατά 0,05% στο 2,83%.

Όσον αφορά στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρουσίασε πτώση τον Φεβρουάριο του 2012 κατά 0,04% και διαμορφώθηκε στο 15,14%. Αντίθετα, ισόποσο άνοδο παρουσίασε το επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος, που διαμορφώθηκε σε 8,80% τον Φεβρουάριο του 2012, έναντι 8,76% το προηγούμενο μήνα.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε πτώση κατά 0,04% και διαμορφώθηκε στο 7,86% και το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 0,03% και διαμορφώθηκε στο 10,34%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 0,13% στο 7,81% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, 0,16% στο 6,55% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και κατά 0,29% στο 5,81% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 0,21% στο 3,77%. Ως αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων παρουσίασε μείωση κατά 0,17% και διαμορφώθηκε, τον Φεβρουάριο του 2012, στο 6,45%.