Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χανίων, ενημερώνει τους ενδιαφερομένους φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, για παραγωγικές επενδύσεις στην Μεταποίηση και Εμπορία, που δύνανται να υπαχθούν για ενίσχυση –χρηματοδότηση στο Μέτρο 2.3: «Μεταποίηση και Εμπορία» του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης:

Στο πεδίο εφαρμογής υπάγονται επενδυτικά σχέδια, που αφορούν στις παρακάτω Δράσεις, για παραγωγικές επενδύσεις στην Μεταποίηση και Εμπορία :

Δράση 1. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης.
Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή ίδρυση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων και στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη.

Δράση 2. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας.

Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων εμπορίας.

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους παρακάτω στόχους:

- βελτίωση των συνθηκών εργασίας,

- βελτίωση και παρακολούθηση των συνθηκών δημόσιας υγείας και υγιεινής ή ποιότητας των προϊόντων,