Στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας και της παρατεινόμενης οικονομικής ύφεσης, ο τουρισμός συνεχίζει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας της Κρήτης.

Προσελκύοντας άνω των δύο εκατομμυρίων τουριστών ετησίως, άνω του 30% του συνόλου της χώρας, η Κρήτη αποτελεί καθιερωμένο προορισμό διακοπών στη Μεσόγειο.

Ωστόσο, η ανάδειξη νέων προορισμών στην περιοχή και ο μετασχηματισμός της Κρήτης σε προορισμό μαζικού τουρισμού με έντονη εποχικότητα, περιορίζουν τα περιθώρια ανάπτυξης του τουρισμού στο νησί.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύεται η ανάγκη ανανέωσης και διαφοροποίησης των τουριστικών υπηρεσιών της Κρήτης, για τη μείωση του προβλήματος της εποχικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του νησιού, ως προορισμό διακοπών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι ψηφιακές τεχνολογίες και εφαρμογές, διευρύνουν τις δυνατότητες της επιχειρηματικής πρακτικής, όσο και της τουριστικής πολιτικής για την ανάπτυξη της τουριστικής αγοράς.

Αναγνωρίζοντας τις παραπάνω δυνατότητες και προκλήσεις, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Έργο Digital Agenda for New Tourism Approach in European Rural and Mountain Areas (DANTE).

Το Έργο DANTE αναδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη ενσωμάτωση της ψηφιακής ατζέντας στις πολιτικές τουριστικής ανάπτυξης των αγροτικών και ορεινών περιοχών στην Ευρώπη.


Ειδικότερα, το Έργο DANTE αποσκοπεί:

I. Στην καλύτερη ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην τουριστική πολιτική που αφορά σε ορεινές και αγροτικές περιοχές.
II. Στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ανάπτυξης του τουρισμού της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών, μέσω της χρήσης ΤΠΕ.
III. Στην ενεργό υποστήριξη ευρωπαϊκών περιφερειών και οργανισμών να καθορίσουν ένα αποτελεσματικό σχέδιο δράσης για να ισχυροποιήσουν τους τουριστικούς προορισμούς τους σε αγροτικές και ορεινές περιοχές, μέσω της υιοθέτησης ΤΠΕ.

Στρατηγικός στόχος του Έργου DANTE είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας στον κλάδο του τουρισμού των αγροτικών και ορεινών περιοχών της Ευρώπης.

Το Έργο DANTE υλοποιείται σε συνεργασία με 13 εταίρους/φορείς από 8 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IVC.

Από την Ελλάδα συμμετέχουν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Στο πλαίσιο του Έργου DANTE θα πραγματοποιηθεί διημερίδα στο ξενοδοχείο Aldemar Knossos Royal, Λιμένας Χερσονήσου, στις 17 και 18 Μαΐου 2012.

Στη διημερίδα:

I. Θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές από σχετικές με υπηρεσίες τουρισμού σε ορεινές και αγροτικές περιοχές, μέσω της χρήσης ΤΠΕ.
II. Θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για πρωτοβουλίες αναπτυξιακών πολιτικών μεταξύ φορέων σχετικών με την τουριστική ανάπτυξη ορεινών και αγροτικών περιοχών (φορείς χάραξης πολιτικής, αναπτυξιακοί φορείς, επιχειρήσεις).

Το πρόγραμμα της διημερίδας

Συντονιστής Εργασιών Διημερίδας:
Χρήστος Νικολάου, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών & Διευθυντής Εργαστηρίου Υπηρεσιών Μετασχηματισμού, Πανεπιστήμιο Κρήτης

1η Ημέρα, 17 Μαΐου

Η πρώτη ημέρα της διημερίδας είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση και συζήτηση καλών επιχειρηματικών πρακτικών, από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, αναφορικά με εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τουριστικές υπηρεσίες σε αγροτικές και ορεινές περιοχές.
 
Οι εργασίες της πρώτης ημέρας ξεκινούν στις 09:00 με την υποδοχή των συμμετεχόντων. Οι παρουσιάσεις και η συζήτηση των καλών επιχειρηματικών πρακτικών θα διαρκέσουν από τις 09:15 έως τις 15:30 και στη συνέχεια θα γίνει επισκόπηση των κύριων συμπερασμάτων των εργασιών της πρώτης ημέρας.

2η Ημέρα, 18 Μαΐου

Η δεύτερη ημέρα της διημερίδας είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση και συζήτηση προτάσεων από τοπικούς φορείς της Κρήτης, αναφορικά με την ψηφιακή ατζέντα για την ανάπτυξη τουριστικών υπηρεσιών σε αγροτικές και ορεινές περιοχές.

Οι εργασίες της δεύτερης ημέρας ξεκινούν στις 09:00 με την ανάδειξη των προκλήσεων που αφορούν στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους φορείς χάραξης τουριστικής πολιτικής, με βάση τις καλές επιχειρηματικές πρακτικές που παρουσιάστηκαν την πρώτη ημέρα.

Στη συνέχεια, στο πρώτο πάνελ (09:30 – 11:30), φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς χάραξης τουριστικής πολιτικής θα παρουσιάσουν πρωτοβουλίες, οδικούς χάρτες και σχέδια δράσης, για την ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε τουριστικές υπηρεσίες σε αγροτικές και ορεινές περιοχές.

Στο δεύτερο πάνελ (12:00 – 14:00), επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες τουρισμού σε αγροτικές και ορεινές περιοχές θα περιγράψουν τις δυνατότητες ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η διημερίδα θα κλείσει με την επισκόπηση των κύριων συμπερασμάτων των εργασιών της (15:30 – 17:30).