Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής - Τμήμα Αλιείας, ενημερώνει τους Συλλόγους Επαγγελματιών Αλιέων για το Μέτρο 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα αλιευτικών εργαλείων», ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με αριθμό ΦΕΚ 1319/23-4-2012 τεύχος Β΄ η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο Μέτρο 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», του 'Άξονα 1Μ «μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου», όπου αναφέρονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο Μέτρο.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου1.3, είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που ασκούν επαγγελματικώς την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας. Οι φορείς/δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν Αίτηση Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης ως ακολούθως:

- Από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και μέχρι 30-6-2012, επανεκδήλωση ενδιαφέροντος (με πλήρη φάκελο) για τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από 1/1/2007 έως 31-12-2009, και δεν εντάχθηκαν λόγω έλλειψης πιστώσεων και εφ όσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της ΚΥΑ με αριθμό 1197/2011 και της προαναφερθείσας Πρόσκλησης.

- Από 1-7-2012 και μέχρι 30-9-2012 για νέες αιτήσεις.

Πληροφορίες στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λασιθίου - Τμήμα Αλιείας στα τηλέφωνα 2841-340511, 2841-340512, 2841-340521 και στο 2843-341318 του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Σητείας.