Το ΕΚ υιοθέτησε, την Τρίτη, 8 Μαρτίου, το ψήφισμα της Άννυς Ποδηματά για την καινοτόμο χρηματοδότηση. Το ψήφισμα της κ. Ποδηματά ζητά την καθιέρωση ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ακόμη και αν αυτό συμβεί μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ΕΚ υιοθέτησε ένα ακόμη ψήφισμα, το οποίο ζητά την παροχή βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, αναφορικά με την φορολογία, την πάταξη της φοροδιαφυγής και την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων, προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα των χωρών αυτών.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, το ψήφισμα της Ελληνίδας εισηγήτριας Άννυς Ποδηματά (Σοσιαλιστές) για την καινοτόμο χρηματοδότηση το οποίο κατατέθηκε από την επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής του ΕΚ και υιοθετήθηκε με 529 ψήφους υπέρ, 127 κατά και 19 αποχές, καθώς και το ψήφισμα για τη φορολογία και την ανάπτυξη, το οποίο κατατέθηκε από την επιτροπή Ανάπτυξης και υιοθετήθηκε με ανάταση χειρός, παρουσιάζουν τη θέση του ΕΚ σχετικά με τα πολυσυζητημένα ζητήματα της δημιουργίας νέων εσόδων, της χρηστής διακυβέρνησης στο φορολογικό τομέα και της μεγιστοποίησης του ποσοστού ανάκτησης από τις παραδοσιακές πηγές φορολογίας και εσόδων.

Το ψήφισμα της εισηγήτριας Άννυς Ποδηματά για την καινοτόμο χρηματοδότηση υπογραμμίζει ότι το βασικό πλεονέκτημα των καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων συνίσταται στη διπλή τους ωφέλεια, δεδομένου ότι μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην εξεύρεση περισσότερων εσόδων, ενώ μπορούν ταυτόχρονα να βοηθήσουν στο να καταστεί ασφαλέστερος ο χρηματοπιστωτικός τομέας, δημιουργώντας παράλληλα και περιβαλλοντικά οφέλη.

Σύμφωνα με το ψήφισμα για τη φορολογία και την ανάπτυξη, με εισηγήτρια την Πρόεδρο της επιτροπής Ανάπτυξης του ΕΚ, Eva Joly (Πράσινοι, Γαλλία), η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στις αναπτυσσόμενες χώρες, η οποία δύναται να γίνει μέσω της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών, δεν θα μειώσει μόνο τη φτώχεια, αλλά ενδεχομένως θα αποφέρει και ένα "μέρισμα χρηστής διακυβέρνησης".

Απαιτείται η υιοθέτηση φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση

Πιο συγκεκριμένα, και τα δύο ψηφίσματα ζητούν την ανάπτυξη ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ) χαμηλού συντελεστή, ο οποίος μπορεί να αυξήσει τα έσοδα της ΕΕ κατά περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και να καταστήσει, επίσης, τις κερδοσκοπικές συναλλαγές περισσότερο δαπανηρές, οδηγώντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο στη μείωση τους.

Στο ψήφισμα της Άννυς Ποδηματά τονίζεται ότι η ΕΕ πρέπει να προωθήσει την καθιέρωση ενός τέτοιου φόρου σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι εάν αυτό δεν κατορθωθεί, τότε θα πρέπει να εφαρμόσει τον φόρο αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο σαν ένα πρώτο βήμα. Το ψήφισμα αυτό "πετάει το γάντι" σε αυτούς που αποδοκιμάζουν την εισαγωγή ενός τέτοιου φόρου, προειδοποιώντας για φυγή κεφαλαίων, καθώς υποστηρίζει ότι η ΕΕ θα επωφελούνταν από τη ροή καθαρώς κερδοσκοπικών συναλλαγών προς άλλες δικαιοδοσίες, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα συμβάλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της αγοράς.

Στο ίδιο ψήφισμα γίνεται έκκληση να ληφθούν περισσότερα μέτρα για τη μείωση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, οι οποίες εκτιμάται ότι προκαλούν οικονομική ζημία στην Ευρώπη ύψους περίπου 250 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Αναφερόμενοι στα κονδύλια για την αναπτυξιακή συνεργασία, οι ευρωβουλευτές ζητούν από τα κράτη μέλη να εξετάσουν διεξοδικά το κατά πόσον θα ήταν εφικτή η δημιουργία παγκόσμιου λαχείου που θα προορίζεται για τη χρηματοδότηση δράσεων κατά της πείνας.

Φορολογική αυτάρκεια έναντι της εξάρτησης από εξωτερική βοήθεια

Το ψήφισμα για τη φορολογία και την ανάπτυξη υποστηρίζει την παροχή μεγαλύτερης βοήθειας από την ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, αναφορικά με την φορολογία, καθώς και την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων. Υποστηρίζει, ακόμη, ότι στόχος των αναπτυσσόμενων χωρών θα πρέπει να είναι η μείωση της εξάρτησής τους από την εξωτερική βοήθεια και η θέσπιση βιώσιμων φορολογικών συστημάτων. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η φορολογική απάτη στις αναπτυσσόμενες χώρες οδηγεί σε ετήσια απώλεια φορολογικών εσόδων αντίστοιχη προς το δεκαπλάσιο του ποσού της αναπτυξιακής βοήθειας που χορηγούν οι ανεπτυγμένες χώρες. Περίπου 800 δισεκατομμύρια ευρώ χάνονται κάθε χρόνο από τις αναπτυσσόμενες χώρες προς φορολογικούς παραδείσους και παράνομες χρηματοοικονομικές ροές.

Στο ίδιο ψήφισμα της εισηγήτριας Eva Joly ζητείται η παρεμπόδιση ορισμένων πολυεθνικών εταιρειών "να μεταβιβάζουν τα κέρδη τους στις χώρες με την ευνοϊκότερη φορολόγηση" και ζητείται, ακόμη, να εξασφαλιστεί ότι αυτές καταβάλλουν τους φόρους τους στις χώρες εκείνες στις οποίες έχουν πράγματι αποκομίσει τα κέρδη τους. Οι ευρωβουλευτές αναφέρουν ότι μία πρόταση για την εξάλειψη των επιζήμιων φορολογικών δομών θα ήταν η απόσυρση της τραπεζικής άδειας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συνεργάζονται με φορολογικούς παραδείσους.

Μείωση των τελωνειακών εσόδων λόγω της απελευθέρωσης του εμπορίου

Το ψήφισμα για τη φορολογία και την ανάπτυξη, το οποίο απαντάει στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στο φορολογικό τομέα, επικρίνει την Επιτροπή γιατί παραβλέπει το γεγονός ότι οι χαμηλού εισοδήματος αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν μείωση των τελωνειακών τους εσόδων λόγω της απελευθέρωσης του εμπορίου και ειδικότερα λόγω των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσεως με την ΕΕ.

capital.gr